Budżet Obywatelski 2022

Drodzy Mieszkańcy, ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydać część środków z jej budżetu.

W tej edycji na pomysły mieszkańców przeznaczonych zostało 150 000 złotych. Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane przez mieszkańców poznamy do połowy października br.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2022:

 • od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. - zgłaszanie projektów
 • do 31 sierpnia 2021 r. - weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie
 • do 7 września 2021 r. - składanie odwołań od negatywnej oceny projektu i zweryfikowanych kosztów realizacji projektów przez Burmistrza
 • od 20 września 2021 r. do 1 października 2021 r. - głosowanie mieszkańców na projekty
 • do 15 października 2021 r. - ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 

Zasady zgłaszania projektów

W celu zgłoszenia pomysłu na zadania do ujęcia w budżecie miasta Hajnówka na 2022 rok należy wypełnić formularz (do pobrania w zakładce "Dokumenty"), zebrać podpisy poparcia przynajmniej 15 mieszkańców i złożyć projekt w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 1 do 30 lipca 2021 r. Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego, zgodnie z poniżej załączonym wzorem.

Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 25 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych miasta Hajnówka, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Miejska Hajnówka może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i umożliwiać mieszkańcom korzystanie z efektu ich realizacji nieodpłatnie. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 1. zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 2. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 3. są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami gminy;
 4. po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego projektu;
 5. nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
 6. nie uwzględniają uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 7. po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta.
Zgłoszone projekty

Budżet Obywatelski 2022 – zakończyła się weryfikacja projektów

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował 11 projektów, z czego 10 przeszło weryfikację pozytywnie.
W  przypadku  negatywnej weryfikacji projektu wnioskodawca może złożyć odwołanie do Burmistrza wraz z jego uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia publikacji listy projektów, czyli do 7 września 2021 r. Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań ogłoszona zostanie ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz lista projektów odrzuconych. Listy udostępnione będą na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka.

Głosowanie mieszkańców na projekty odbędzie się od 20 września 2021 r. do 1 października 2021 r.

Wstępna lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2022 rok dopuszczonych do głosowania (weryfikacja pozytywna)

L.p. Nazwa projektu
1. Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych
2. Hajnówka dla młodych
3. Miejska strefa relaksu
4. Rowerami z sąsiadami
5. Dzień Sąsiada
6. Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe
7. Wyprowadzamy foto na ulice
8. Eko impreza – Strażnicy Hajnowskich Lasów
9. Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna
10. Koncertowy Park Kolejowy

 

Do pobrania (Karty weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022):

Wstępna lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2022 rok odrzuconych (weryfikacja negatywna)

L.p. Nazwa projektu
1. Siłownia, plac zabaw dla dzieci na ul. Celnej

 

Do pobrania (Karta weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022):

W  przypadku  negatywnej  oceny  projektu  wnioskodawca  może  złożyć  odwołanie  do  Burmistrza wraz z jego uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia publikacji listy projektów.

 

Do pobrania:

 

 

Zasady głosowania

Wyboru projektów, które będą rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym mieszkańcy.

Głosowanie polega na osobistym wypełnieniu wyłącznie jednej karty do głosowania w formie papierowej i wrzuceniu jej do urny, znajdującej się w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. A. Zina 1.

Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru od 1 do 3 projektów.
W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, w przypadku gdy:

 1. nie wypełnione zostały dane głosującego;
 2. karta nie została podpisana;
 3. głos został oddany więcej niż jeden raz.

Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania i sporządzeniu listy rankingowej.
W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie.

Do realizacji wybrane zostaną projekty według kolejności na liście rankingowej z uwzględnieniem maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
W przypadku wyboru projektów, dla których realizacja przynajmniej jednego projektu skutkowałaby niewykonalnością innego projektu, projekt, który otrzymał mniejszą liczbę głosów, jest pomijany.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 1372 karty do głosowania, z czego 1303 to karty ważne, a 69 zostało uznane za nieważne. O nieważności karty decydowało m.in. niewypełnienie danych głosującego, złożenie więcej niż jednej karty do głosowania, niewybranie żadnego lub wybranie więcej niż 3 projektów, głosowanie przez osoby niebędące mieszkańcami Hajnówki. Liczba oddanych głosów na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Tytuł projektu

Koszt

Liczba głosów

1.

Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna

25 000,00 zł

534

2.

Miejska strefa relaksu

24 800,00 zł

394

3.

Hajnówka dla młodych

25 000,00 zł

329

4.

Koncertowy Park Kolejowy

25 000,00 zł

299

5.

Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych

24 600,00 zł

272

6.

Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe

25 000,00 zł

264

7.

Dzień Sąsiada

25 000,00 zł

242

8.

Wyprowadzamy foto na ulice

25 000,00 zł

154

9.

Rowerami z sąsiadami

25 000,00 zł

143

10.

Eko impreza – Strażnicy Hajnowskich Lasów

25 000,00 zł

38

Zgodnie z § 16 ust. 2 Uchwały XXVI/200/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2283) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok wybranych zostało 6 projektów:

 • Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna
 • Miejska strefa relaksu
 • Hajnówka dla młodych
 • Koncertowy Park Kolejowy
 • Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych
 • Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe
Dokumenty

 

Opisy projektów biorących udział w głosowaniu

1. Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych

Lokalizacja:
Działka przy ulicy Warszawskiej
Nr działki 1720/6

Opis projektu:
Projekt dotyczy zagospodarowania placu zieleni przy ulicy Warszawskiej, poprzez utworzenie w tym miejscu siłowni pod chmurką, zamontowanie ławek i ustawienie koszy.

Odbiorcy projektu
Projekt skierowany do mieszkańców miasta Hajnówka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne, młode mieszkające na w/w terenie. W związku z bliską lokalizacją Środowiskowego Domu Samopomocy, z siłowni będą mogli również korzystać podopieczni ŚDS.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Wstęp wolny; cała doba z wyłączeniem godzin nocnych (22.00-6.00 – cisza nocna)

Uzasadnienie projektu
1. Brak miejsca spędzania aktywnego czasu wolnego dla osób starszych, młodych oraz z niepełnosprawnościami.
2. Brak miejsca integracji społeczności zamieszkującej ten teren.
3. Wykorzystanie oraz uporządkowanie niezagospodarowanego terenu.
4. Bliski dostęp dla osób o szczególnych potrzebach ze względu na bliskość ośrodka ŚDS.
5. Zwiększenie akceptacji osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym.
6. Zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.

Szacunkowy koszt
24 600,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
1 500,00 zł

2. Hajnówka dla młodych

Lokalizacja:
Amfiteatr miejski

Opis projektu:
Projekt „Hajnówka dla młodych” zakłada organizację koncertu z muzyką klubowo-taneczną. Będzie to idealna okazja do zapoznania innych ludzi i integracji. Koncert będzie też promocją miasta i będzie ściągał młodzież z pobliskich miejscowości oraz turystów odwiedzających w tym czasie miasto.
Oprócz koncertu będzie strefa relaksu z leżaczkami, strefa zabaw oraz strefa gastro. Każdy znajdzie coś dla siebie. Projekt będzie wspierał hajnowskie firmy gastronomiczne, które będą ambasadorami strefy gastro podczas wydarzenia. Koncert będzie też okazją, aby zespoły artystyczne z HDK mogły zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą publicznością i zachęcić innych do zapisania się na zajęcia.

Odbiorcy projektu
Projekt „Hajnówka dla młodych” skierowany jest w pierwszej kolejności do hajnowskiej młodzieży, ale także osoby w innym wieku znajdą coś dla siebie.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Projekt „Hajnówka dla młodych” planowany jest na początku wakacji w amfiteatrze. Wejście na koncert będzie bezpłatne dla każdego zainteresowanego. Termin koncertu uzależniony jest od wolnych terminów zaproszonych artystów.

Uzasadnienie projektu
Projekt „Hajnówka dla młodych” ma na celu stworzenie wydarzenia, które będzie gromadzić młodych ludzi. Dzięki organizacji koncertu młodzi ludzie poczują, że ich potrzeby są dla miasta ważne. Koncerty są dla młodych ludzi szansą na poznanie profesjonalnych artystów, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą, entuzjazmem i pasją, co sprawia, że młody słuchacz rozumie, docenia i szanuje pracę artysty, a także dostrzega celowość istnienia instytucji kulturalnych.
Integracja, radość, uśmiech, pozytywna energia, zadowolenie to właśnie te słowa opisują projekt „Hajnówka dla młodych”. Coraz więcej dużych miast decyduje się na tego typu koncerty, które zrzeszają młodych ludzi i na stałe wpisują się w kalendarz imprez miejskich.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
brak

3. Miejska strefa relaksu

Lokalizacja:
Park miejski w Hajnówce. Przestrzeń na miejscu starego boiska do koszykówki lub obok fontanny.

Opis projektu:
Projekt „Miejska strefa relaksu” zakłada stworzenie strefy relaksu w Parku Miejskim przy ulicy Parkowej. Strefa zostanie wyposażona w hamaki miejskie, leżaki miejskie, stoliki piknikowe i kosze na śmieci z segregacją. Dodatkowo zostanie oznakowana, aby każdy mógł do niej trafić.
Będzie to idealne miejsce do spotkań z przyjaciółmi, jak i do czytania książek w zaciszu. Miejsce, które będzie blisko centrum, a jednocześnie, będzie stanowiło oazę spokoju. Miejsce, do którego ludzie z chęcią będą wracać. Miejsce, które będzie uczyło zachowań społecznych i będzie przestrzenią do odpoczynku i nauki.
Miejska strefa relaksu, będzie łączyła ludzi i integrowała ze sobą pokolenia.

Odbiorcy projektu
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Hajnówki oraz osób odwiedzających miasto. Do dużych i małych. Do rodzin z dziećmi i osób samotnych. Do osób, które cenią sobie ciszę i spokój oraz do takich, którzy lubią spędzać czas w towarzystwie. Miejska strefa relaksu będzie łączyła wszystkich ludzi, którzy będą z niej korzystać.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Obiekt będzie otwarty od kwietnia do października. Od listopada do marca obiekt będzie zabezpieczany przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, w celu jak najdłuższej żywotności sprzętów. W okresie letnim obiekt będzie otwarty całodobowo dla każdego, kto tylko będzie chciał z niego skorzystać.

Uzasadnienie projektu
Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu, w której mieszkańcy Hajnówki oraz osoby odwiedzające miasto będą mogły swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu. Miejsce to będzie dostępne dla każdego. Będzie źródłem uśmiechu,ciekawych rozmów, poznawania nowych ludzi. Miejscem do kreowania nowych pomysłów. Każdy potrzebuje chwili oddechu od codziennych obowiązków.
Coraz więcej miast decyduje się na takie rozwiązania, które są ponadczasowe i idealnie wpisują się w architekturę miasta. Miejsca te są łatwe w utrzymaniu czystości i nie wymagają późniejszego wkładu finansowego. Strefa relaksu ożywi przestrzeń i wprowadzi pozytywną atmosferę.
Dzięki strefie relaksu miasto Hajnówka na nowo obudzi się do życia.

Szacunkowy koszt
24 800,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
4 500,00 zł

4. Rowerami z sąsiadami

Lokalizacja:
Wydarzenia organizowane na terenie Hajnówki i okolic (w szczególności teren Puszczy Białowieskiej).

Opis projektu:
Inicjatywa „Rowerami z sąsiadami” ma na celu propagowanie roweru jako idealnego środka transportu oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez integrację mieszkańców Hajnówki podczas wspólnego aktywnego wypoczynku.

Projekt zakłada:

 1. Zorganizowanie 10 tematycznych rajdów rowerowych na łonie przyrody w okolicach Hajnówki. Rajdy rowerowe połączone będą z różnymi dodatkowymi aktywnościami (zarówno w mieście, jak i w naturze) tj. warsztaty kąpieli leśnych, warsztaty survivalu, warsztaty wspinaczki drzewnej, spotkania z ciekawymi ludźmi, gry terenowe itp. Rajdom towarzyszyć też będą pikniki przy ognisku, które organizowane będą w różnych nieoczywistych, ale wartych odwiedzenia i poznania miejscach Hajnówki.
 2. Zakup i zainstalowanie w przestrzeni miasta samoobsługowej stacji naprawczej do rowerów. Stacja taka posiada niezbędne narzędzia (śrubokręty, klucze, pompkę, itp.) do naprawy usterek rowerowych. Proponowana lokalizacja takiej stacji to teren przy Parku Wodnym, informacji turystycznej lub Urzędzie Miasta. Ważne jest , żeby miejsce instalacji znajdowało się na widoku, tak by zminimalizować problem wandali i złodziei.
 3. Zakup 20 hamaków. Hamaki wykorzystywane będą do odpoczynku na trasie rajdu oraz na piknikach. W przyszłości mogą posłużyć do uatrakcyjnienia innych miejskich imprez plenerowych oraz do działań warsztatowych.

 

Odbiorcy projektu
Mieszkańcy Hajnówki zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego czasu i integrację z sąsiadami.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Wydarzenia dostępne będą dla wszystkich chętnych mieszkańców. W wydarzeniach, w których będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Uzasadnienie projektu
W dobie Internetu i smartfonów mamy coraz mniej żywego kontaktu z innymi ludźmi, co doprowadza do tego, że nawet w niedużym mieście, jak Hajnówka, nie znamy własnych sąsiadów. Coraz mniej czasu spędzamy też w aktywny sposób, w ruchu. Inicjatywa pozwoli na poznanie się i integrację mieszkańców, będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia uczestników, pozwoli poznać nieznane rejony miasta i okolic Hajnówki.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
Konserwacja samoobsługowej stacji naprawczej - 100,00 zł

5. Dzień Sąsiada

Lokalizacja:
ul. Wierobieja (cała ulica), Judzianka (teren szkoły), Lipowa (plac przy siłowni i boisku obok szpitala)

Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie tzw. Dni Sąsiada.

1) Dzień Sąsiada (ul.Wierobieja)

Chcemy na jeden dzień wyłączyć ulicę Wierobieja z ruchu samochodowego. Tego dnia ulica zamieni się w deptak, na którym wystawią się twórcy, przedsiębiorcy, którzy mają swoje siedziby (m.in. restauracje, cukiernie, lodziarnie, fotografowie, przedstawiciele innych branż usługowych). Nad ulicą zawisną kolorowe parasole, girlandy, lampki. Na placu i trawniku po byłej ciastkarni PSS Społem oraz rozlewni oranżady będą miały miejsce całodzienne animacje, konkursy dla dzieci. Wieczorem i w nocy będzie to przestrzeń do zabawy i tańca.
Do współpracy zaprosimy wszystkich mieszkańców ul. Wierobieja, ale także wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta. Nawiążemy kontakt z przedsiębiorcami, którzy mają swoje siedziby na ulicy i dla nich będzie to forma promocji i reklamy. Chcemy by lokalni przedsiębiorcy włączyli się w to święto przygotowując atrakcje związane ze swoją działalnością.
Na ogrodzeniu szkoły zawodowej/technikum powiesimy wystawę starych fotografii i zdjęć opatrzoną komentarzem. Odbędzie się quiz znajomości historii ul. Wierobieja i Hajnówki. Dodatkowo oznakowane i krótko opisane zostaną w jednolity i dyskretny sposób budynki, które pełniły kiedyś ważne funkcje. Pobudzi to wyobraźnię mieszkańców, którzy zobaczą dawne oblicze ulicy Wierobieja i niemalże namacalnie go doświadczą. Tabliczki mogłyby zostać zamontowane na stałe (nawiązywałyby stylem do marki Hajnówka) lub czasowo.

2) Dzień Sąsiada (Judzianka).

Na terenie szkoły planujemy zorganizowanie wieczornego sąsiedzkiego spotkania połączonego z ogniskiem i projekcją filmu o lokalnej tematyce, związanej
z historią miasta i bogactwem kulturowym naszego regionu. Następnie zaprosimy wszystkich do wspólnej zabawy przy muzyce i rozmów przy ognisku. Poczęstujemy gości kiełbaskami i domową lemoniadą. W planie są również animacje dla dzieci.

3) Dzień Sąsiada (Os. Lipowa), tereny zielone przy zbiegu ul. Lipowej i ul. dr. Rakowieckiego.

Zaprosimy mieszkańców okolicznych domów i bloków do wspólnego grillowania i piknikowania w cieniu drzew, przy akompaniamencie muzyki. Na terenie osiedla znajduje się boisko do piłki nożnej, na którym zorganizujemy sąsiedzki sparing. Tak jak w poprzednich lokalizacjach, zapewnimy animacje dla dzieci, kiełbaski i lemoniadę. Pomiędzy drzewami rozwiesimy girlandy świetlne i hamaki, aby stworzyć przyjemną atmosferę.
Partnerem wydarzenia będzie Hajnowski Dom Kultury, który nieodpłatnie wynajmie sprzęt nagłaśniający. Poszczególne wydarzenia promować będziemy wśród okolicznych mieszkańców - osobiście oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chcemy nawiązać bezpośredni kontakt z mieszkańcami, przedsiębiorcami i włączyć ich w przygotowanie imprez, tak aby pogłębić sąsiedzkie więzi i poczucie wspólnoty.

Odbiorcy projektu
Mieszkańcy Hajnówki, w szczególności mieszkańcy dzielnic: Centrum (ul.Wierobieja), Judzianka, Lipowa (koło szpitala)

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Nie dotyczy

Uzasadnienie projektu
Hajnowianie dość słabo znają swoich sąsiadów i historię miejsca, w którym żyją. Chcemy przede wszystkim przybliżyć mieszkańcom wartość regionu, naszego miasta, jego historię i kulturę. Proponujemy rozpoczęcie cyklu spotkań integracyjnych dla mieszkańców, które umożliwią poznanie się mieszkańców, a zarazem w atrakcyjny sposób przybliżą lokalną historię. Zakupione przedmioty oraz wystawę będzie można wykorzystywać przy kolejnych imprezach na innych ulicach oraz wszelkich działaniach miejskich. Chcemy żeby Dzień Sąsiada (ulic: Wierobieja/Judzianki/Lipowej) zorganizowany był z pomocą społeczników z grupy nieformalnej Akcja Hajnówka i aby przyczynił się on do czynnego udziału w tworzeniu takich przedsięwzięć przez całą społeczność danego osiedla.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
brak

6. Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe

Lokalizacja:
W projekcie przewiduje się następujące lokalizacje w centrum miasta Hajnówka:

 • działka nr 1397/47 położona przy głównej ulicy 3 Maja 45, przy wejściu do punktu informacji turystycznej.
 • działka nr 1397/40 na Skwerze im. Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka.

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca odpoczynku rowerzystów i pieszych chcących odsapnąć podczas wypraw, a przy okazji zachęcić do skorzystania z informacji turystycznej w Hajnówce.
Planowane jest wykonanie miejsca odpoczynku i ustawienie przed punktem informacji turystycznej dwóch stojaków na rowery tzw. „U-kształtnych” umożliwiających przypięcie co najmniej 2 rowerów do jednego stojaka, dwóch ławek, kosza na odpadki, odnowienia tablic informacyjnych i wykonania nasadzeń. Dodatkowo planowane jest ustawienie dwóch stojaków rowerowych przy placu z fontanną na skwerze im. Plutonowego Bierwiaczonka.

Utworzenie przystanku rowerowego pozwoli szczególnie seniorom jak i rodzinom z dziećmi w dobrych warunkach, wśród zieleni – odpocząć, zaplanować dalszą trasę, zjeść kanapkę lub napić się wody.

Oba punkty położone są przy szlaku rowerowym Green Velo, co powoduje, iż duża ilość podróżujących szlakiem oraz odwiedzających Hajnówkę szuka informacji z bezpłatnymi mapkami, przewodnikami i odwiedza punkt informacji turystycznej zlokalizowany w centrum miasta. Osoby korzystające z miejsca odpoczynku będą mogły zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tablicach z mapą szlaków oraz z aktualnymi wydarzeniami mającymi miejsce w regionie.
Obecnie przed budynkiem informacji turystycznej brakuje miejsca odpoczynku – chociaż skromnej ławki i stojaka na rowery, aby bezpiecznie zatrzymać się na przerwę. Aby wyjść naprzeciw tym potrzebom należy urządzić miejsce przeznaczone do krótkiego odpoczynku oraz ustawić niezbędne wyposażenie.

Realizacja projektu przyczyni się do postrzegania miasta Hajnówka jako przyjaznego turystom rowerzystom, wpłynie na atrakcyjność, funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznej oraz na pozytywny wizerunek miasta Hajnówka.

Odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu będą głównie mieszkańcy Hajnówki, ale również turyści korzystający ze szlaków turystycznych, którzy będą mogli chwilę odpocząć, sprawdzić przebieg dalszej trasy, bezpiecznie pozostawić rower, aby skorzystać z informacji turystycznej.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Miejsca przystanku rowerowego będą ogólnodostępne.

Uzasadnienie projektu
Obecnie przed budynkiem informacji turystycznej brakuje miejsca odpoczynku – chociaż skromnej ławki i stojaka na rowery, aby bezpiecznie zatrzymać się na przerwę. Na skwerze im. Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka brakuje stojaków na rowery, które pozwolą na bezpieczne przypięcie jednośladów i odpoczynek przy fontannie. Aby wyjść na przeciw tym potrzebom należy urządzić miejsce przeznaczone do krótkiego odpoczynku oraz ustawić niezbędne wyposażenie. Planowane jest również założenie monitoringu wizyjnego miejsca przystanku rowerowego, aby zapobiegać zachowaniom niepożądanym i dewastacji wyposażenia.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
brak

7. Wyprowadzamy foto na ulice

Lokalizacja:
Wystawy w uczęszczanej przez spacerowiczów i turystów przestrzeni miasta. Przykładowe lokalizacje: park miejski (przy fontannie), chodnik przy urzędzie miasta, teren parku wodnego, parking przy szpitalu, itp.
Warsztaty fotograficzne odbywać się będą w plenerze oraz w jednej z instytucji kultury.

Opis projektu:
Nie raz, nie dwa staliśmy na ulicy 3 Maja patrząc w witrynę zakładu fotograficznego. Lubimy patrzeć na wydrukowane zdjęcia i chcemy wyprowadzić fotografię z hajnowskich smartfonów i komputerów na ulicę.
Projekt zakłada zorganizowanie minimum trzech plenerowych wystaw fotograficznych w przestrzeni Hajnówki oraz zorganizowanie warsztatów fotograficznych.
Kuratorami wystaw będzie grupa lokalnych profesjonalnych fotografów. Proponowane tematy wystaw to:

 • hajnowskie portrety,
 • hajnowska fotografia uliczna,
 • podlaska przyroda,
 • z hajnowskiego smartfona.

Autorami zdjęć na wystawach będą lokalni fotografowie, zarówno ci profesjonalni, jak i amatorzy, zajawkowicze.
Projekt „Wyprowadzamy foto na ulice” ma kilka celów:

 • zainteresowanie mieszkańców tematem fotografii,
 • promocja miasta i regionu na zdjęciach,
 • promocja lokalnych fotografów (zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów),
 • udostępnienie oferty kulturalnej szerokiemu gronu odbiorców (także tym przypadkowym, którzy z takiej oferty nie korzystają),
 • edukacja fotograficzna dla osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności robienia dobrych zdjęć,
 • ożywienie hajnowskich ulic i chodników,
 • wprowadzenie w przestrzeń miasta dodatkowej atrakcji turystycznej,
 • zapoczątkowanie nowej formy w ofercie kulturalnej miasta.

Sprzęt zakupiony na potrzeby wystaw będzie mógł być wykorzystywany do organizacji innych wystaw plenerowych – na przykład wystawy koła plastycznego lub wystawy zaproszonych artystów.
Wystawa będzie zorganizowania przy użyciu przęseł ogrodzeniowych ustawionych na chodniku lub trawniku. To rozwiązanie ma dwie zalety – jest zdecydowanie tańsze od dedykowanych stojaków wystawowych oraz jest uniwersalne tj. można zawiesić wydruki (lub prace) w dowolnym formacie.

Odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Hajnówki zdolnych do widzenia, w szczególności zainteresowanych fotografią oraz naszym miastem. Warsztaty fotograficzne skierowane są do młodzieży i dorosłych.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Wystawy plenerowe dostępne będą całą dobę i dla wszystkich chętnych. W warsztatach weźmie udział około 12 osób – warunkiem uczestnictwa będzie rezerwacja miejsca.

Uzasadnienie projektu
Hajnowski Dom Kultury położony jest na uboczu i trudno trafić tam przypadkiem. Dzięki wyprowadzeniu wystaw fotograficznych (a w przyszłości może też innych) w przestrzeni miasta oferta kulturalna będzie mogła trafić do przypadkowych mieszkańców, na przykład idących akurat do sklepu po bułki lub idących na rodzinny spacer.
Żyjemy w rzeczywistości, w której codziennie widzimy setki zdjęć na ekranach naszych smartfonów i komputerów. Dzięki wystawie plenerowej będzie można przystanąć na dłuższą chwilę i zanurzyć się w obrazie uchwyconym przez fotografa. Będzie to jednocześnie świetna promocja dla hajnowskich twórców, a ponieważ tematyka wystaw będzie związana z Hajnówką, to będzie to też świetna promocja miasta dla turystów odwiedzających Hajnówkę. Wystawy ożywią też hajnowskie ulice.
Warsztaty fotograficzne pomogą amatorom fotografii rozwinąć swoje umiejętności, zainspirować się i robić lepsze zdjęcia.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
brak

8. Eko impreza – Strażnicy Hajnowskich Lasów

Lokalizacja:
Park miejski w Hajnówce, ul. Parkowa, 17-200 Hajnówka. Numer działki: 1502/47.

Opis projektu:
Projekt zakłada realizację jednodniowej 6 godzinnej imprezy, happeningu o tematyce ekologicznej (głównie ochrony lasów, ze względu na położenie Hajnówki w otulinie Puszczy Białowieskiej), na którą zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka. Podczas trwania imprezy uczestnicy będą mogli skorzystać z przygotowanych w ramach warsztatów atrakcji, m.in. ekologicznych gier edukacyjnych, ekologicznej wystawy, dzięki którym będą uczyć się m.in. postaw mądrego zachowania w lesie, bądź działań jakie można podjąć, aby chronić tereny zalesione i chronione. Szacujemy, że w imprezie weźmie udział co najmniej 200 mieszkańców Hajnówki. Naszym projektem chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby Miasto Hajnówka i mieszkańcy Hajnówki włączyli się w ochronę lasów, a doprowadzić do tego chcemy poprzez przyjemną dla odbiorców formę imprezy plenerowe o tematyce ekologicznej.
Podczas naszego festynu ekologicznego przewidujemy utworzenie czterech ekologicznych stref: wypoczynku, edukacji, zabawy i kreatywności, tak aby każdy mieszkaniec Hajnówki znalazł coś odpowiedniego dla siebie. W strefach tych będzie można aktywnie korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji, konkursów rodzinnych oraz zabaw sportowo-ekologicznych mających na celu pogłębienie poziomu wiedzy na temat ochrony hajnowskiej przyrody, m.in. lasów i zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z działalności człowieka i zmieniającego się klimatu (m.in. pożarów).

Przewidujemy utworzenie:

 • Strefa wypoczynku

W strefie wypoczynku przewidujemy występy dzieci z przedszkola. Młodzieży z hajnowskich szkół oraz osób zaangażowanych w ekologię i ochronę hajnowskich lasów (za ich zaangażowanie odpowiadać mają realizujący imprezę animatorzy). Znajdować się będą tutaj leżaki, pufy, siedziska z palet tak, aby można było wygodnie oglądać przygotowane przez najmłodszych występy. Oczywiście szczegóły dot. realizacji tej części zależą od organizatora.

 • Strefa Edukacji

W strefie tej zostanie utworzona wystawa ekologiczna poświęcona tematyce ochrony hajnowskich lasów. Na wystawie zostaną przedstawione m.in. postawy mądrego zachowania się w lesie, informacje o postępowaniu w razie pożaru lasu, zostanie opisany negatywny wpływ człowieka i zmieniającego się klimatu na Puszczę Białowieską. Wspólnie z mieszkańcami Hajnówki zostanie utworzony Kodeks Leśnych Strażników Puszczy Białowieskiej, w którym każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat ochrony hajnowskich lasów. Dodatkową atrakcją strefy edukacji będzie konkurs wiedzy ekologicznej przeznaczony dla dzieci i młodzieży: krzyżówki, wykreślanki, rebusy, zagadki, itp.

 • Strefa Zabawy

Przeznaczona dla najmłodszych i młodzieży szkolnej strefa będzie wyposażona w ekologiczne gry edukacyjne, m.in. wielkoformatową grę planszową, ekologiczne gry memo, gry planszowe i karciane, itp. Hajnowscy animatorzy przeprowadzą specjalnie przygotowane animacje dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej. Przewidujemy również malowanie twarzy, dmuchańce dla dzieci, bańki mydlane, itp.

 • Strefa kreatywności

W strefie tej odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których będzie można samodzielnie przygotować robota z recyklingu, doniczkę z recyklingu, itp. Dodatkowo każdy będzie mógł przystąpić do konkursu na pracę plastyczną pt. „Miedzy nami drzewami” i przedstawić swoją wizję mądrego zachowania się w lesie.
W ramach Festynu ekologicznego przewidujemy utworzenie przy każdej strefie zadań, a za ich wykonanie dzieci i młodzież będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród.
Poprzez projekt będą wyrabiane umiejętności zdrowego współzawodnictwa, zaangażowania uczestników do wspólnych zadań i działań, aktywności kulturalnych, ekologicznych i społecznych. Projekt stworzy dobre warunki do integracyjnych spotkań i dobrej zabawy. Poprzez Festyn chcemy zaangażować mieszkańców Hajnówki do wspólnego dbania o hajnowskie lasy i nasze środowisko lokalne.

Odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, płci lub sprawności psychoruchowej. Gry edukacyjne i atrakcje podczas Eko-imprezy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, aby każdy zainteresowany mógł z nich skorzystać. Impreza plenerowa ma mieć formę wydarzenia rodzinnego, w którym wezmą udział mieszkańcy Hajnówki całymi rodzinami, rodzice, dzieci, czy dziadkowie.
Chciałabym zwłaszcza zwrócić uwagę na młodych odbiorców projektu, uczniów hajnowskich szkół. To dobry moment na integrację hajnowskiej młodzieży jako uczniów-wolontariuszy działających przy szkolnych kołach wolontariatu na terenie miasta Hajnówka.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Impreza byłaby zorganizowana określonego dnia, na otwartym terenie, t.j w parku miejskim przy amfiteatrze. Jest to dogodna lokalizacja, która umożliwi dostęp wszystkim zainteresowanym, również osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Poza tym w tym miejscu odbywa się wiele miejskich imprez, więc jest to już sprawdzona lokalizacja na realizację tego typu działań w okresie letnim i potrwałaby co najmniej 6 godzin (sugerowane godziny: 10.00-16.00). Plac, na którym realizowana będzie impreza będzie otwarty dla wszystkich chętnych w ciągu 6 godzin realizacji imprezy ekologicznej. Organizator powinien zapewnić niezbędną infrastrukturę (namioty, toalety przenośne, miejsca do wyrzucenia śmieci). Uczestniczenie w grach i zabawach nie będzie wymagało żadnej dodatkowej zgody od mieszkańców. Poszczególne stanowiska/namioty będą obsługiwane przez animatorów, którzy tłumaczyć będą zasady poszczególnych atrakcji, a także rozmawiać z mieszkańcami o potrzebie ochrony lasów. Uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny catering. Organizator musi dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo w związku z pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 i odpowiedzialny będzie za dopilnowanie odpowiednich zachowań ze strony uczestników. W przypadku gdyby uczestnik nie chciał podporządkować się zasadom wyznaczonym przez organizatora dotyczącym bezpieczeństwa organizator może taką osobę wykluczyć z uczestnictwa w atrakcjach prowadzonych przez animatorów.

Uzasadnienie projektu
Województwo Podlaskie wyróżnia się na tle Polski ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi ze względu na różnorodność biologiczną w dużej mierze zachowaną w stanie naturalnym lub półnaturalnym. Sama Hajnówka znajduje się w otulinie Puszczy Białowieskiej, unikatowego na skalę europejską kompleksu leśnego. Niestety, z roku na rok coraz częściej dochodzi do celowych podpaleń lasów i terenów szczególnie chronionych, przez co zniszczeniu ulegają całe hektary podlaskich ekosystemów. Mamy również do czynienia ze znaczącymi wycinkami, na co reagują sami mieszkańcy Hajnówki. W lutym 2021 roku głośno było z całej Polsce o wycince ponad 100-letnich drzew, znajdujących się na terenach wojskowych w nadleśnictwie Hajnówka. Wywołało to wręcz konflikt z Komisją Europejską. Protestowali mieszkańcy i ekolodzy z całej Polski. W czerwcu 2021 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zablokowała pomysł wycinki ponad czterech tysięcy drzew, by wybudować drogę rowerową na odcinku Białowieża – Hajnówka, gdyż „inwestor nie dowiódł braku alternatywnych wariantów przebiegu ścieżki rowerowej, która w mniejszym stopniu ingerowałaby w środowisko przyrodnicze rezerwatu”, pokazują jak ważna jest ochrona drzewostanu. Pod koniec 2019 roku mieszkańcy Hajnówki i Białowieży przygotowali i w 2020 roku złożyli petycję „Ocalmy drzewa w powiecie hajnowskim” z podpisami ponad dwóch tysięcy mieszkańców protestując przeciw wycince, m.in. kilkudziesięciu drzew przy ul. Reja w Hajnówce. Petycję skierowano do władz Powiatu Hajnowskiego, Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Hajnówki, Wójta Gminy Białowieża oraz Wójta Narewka. Mieszkańcy Hajnówki chcą więc działań dotyczących ochrony drzewostanu oraz uświadamiania znaczenia lasów dla naszego zdrowia, dobrostanu psychicznego i naszej przyszłości. Mamy do czynienia z globalnym kryzysem klimatycznym, który wycinki i podpalenia drzew pogłębiają. Realizacja tego projektu będzie również świetnym sposobem na to, aby władze Hajnówki mogły pokazać, że wspierają postulaty mieszkańców i ekologów w kontekście ochrony drzew.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
brak

9. Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna

Lokalizacja:
Działka przy ul. Wrzosowej, osiedle Leśna, nr geodezyjny 1041/1, obręb Górne o pow. 0,047 ha.

Opis projektu:
Projekt dotyczy utworzenia Strefy Rekreacji na osiedlu Leśna, przy ul. Wrzosowej, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 planowane jest usytuowanie urządzeń siłowni zewnętrznej. W ramach projektu planuje się zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej: orbitrek, narciarz, prasa nożna, jeździec, wahadło, wiosło, biegacz, ławeczka z prostownikiem pleców, a także kosza i ławeczki. Większość urządzeń to urządzenia wolnostojące lub montowane na słupie nośnym. Planowany jest montaż urządzeń z zachowaniem istniejącego, trawiastego podłoża. W przyszłości planowane jest również pozyskanie środków z budżetu obywatelskiego na urządzenie na tej samej działce niewielkiego placu zabaw dla dzieci.

Odbiorcy projektu
Odbiorcami projekt są mieszkańcy miasta Hajnówka, a przede wszystkim osiedli Leśna i Nowa Leśna, pobliskiego osiedla Górna, którzy posiadają w znacznej odległości od miejsca zamieszkania istniejące w mieście strefy rekreacji. Obiekt przeznaczony będzie dla wszystkich grup wiekowych. Projekt ma na celu aktywizację społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży, dorosłych, osób w wieku emerytalnym, a także osób niepełnosprawnych. Budowa siłowni zewnętrznej jest na tyle trafnym pomysłem, gdyż w tej części miasta, w rejonie dość zaludnionym nie ma takiego typu atrakcji. Lokalizacja siłowni przy głównej ulicy, w pobliżu budynków mieszkalnych daje gwarancję dobrego dostępu i właściwego wykorzystania inwestycji przez mieszkańców.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Strefa Rekreacji znajdować się będzie na ogólnodostępnej działce, której właścicielem jest Miasto Hajnówka. Działka posiada ogrodzenie płotem z trzech stron, dojście do działki znajduje się od strony ul. Wrzosowej, jest otwartą przestrzenią, dlatego też wszyscy chętni będą mogli skorzystać z siłowni zewnętrznej – będzie ona dostępna dla każdego. Ważnym aspektem jest to, że korzystanie z urządzeń siłowni będzie bezpłatne.

Uzasadnienie projektu
Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane problemy ograniczonej aktywności fizycznej mieszkańców miasta, braku dostępności do takich obiektów, które są odległe od miejsca zamieszkania, ulegnie poprawie kondycja fizyczna i zdrowie mieszkańców,  a także zapobieganie wielu schorzeniom. Projekt ten jest wynikiem wzmożonego zapotrzebowania w tej części miasta Hajnówka na miejsce do relaksu, odpoczynku i utrzymania sprawności fizycznej. W najbliższej okolicy brak jest takich miejsc, gdzie można spędzić miło i z pożytkiem dla zdrowia czas wolny. Szczególnie młodzież i dorośli dotkliwie odczuwają jego brak. Osoby starsze również będą mogły skorzystać z tej oferty. Walorem tego projektu jest to, że ukierunkowany jest na rozwój fizyczny i społeczny mieszkańców, propaguje model aktywnego i zdrowego trybu życia. Projekt wpłynie na powstanie infrastruktury publicznej, osiedlowej, która jest bardzo uboga w tej okolicy i dotychczas nie było inicjatywy, aby to zmienić. Mieszkańcy korzystając z siłowni wzmocnią kondycję fizyczną i odporność na choroby oraz poprawią koordynację ruchową. Przeprowadzono badania, które dowodzą, że ćwiczenia na świeżym powietrzu przynoszą więcej korzyści, niż wewnątrz zamkniętego pomieszczenia. Elementy ruchu są ważne szczególnie teraz, gdy wiele ludzi prowadzi siedzący tryb życia, czy to w pracy przed komputerem, czy to w domu przed telewizorem. Lepiej dotleniony organizm jest bardziej wytrzymały i zdrowszy. Świadomość zbawiennego wpływu ruchu na zdrowie jest coraz większa, a co za tym idzie pojawiają się oczekiwania co do dostępności odpowiedniej infrastruktury. Siłownia plenerowa to wiele przyrządów do treningu każdej partii ciała, łączy ona w sobie możliwość pracy nad tężyzną fizyczną oraz obcowanie z przyrodą i świeżym powietrzem. Korzystanie z siłowni umożliwia codzienne ćwiczenia bez inwestycji w sprzęt i karnetu do siłowni – siłownie komercyjne są często zbyt drogie. Różnorodność ćwiczeń pomaga kształtować sylwetkę ciała, poprawia funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego oraz wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Nawet niewielki wysiłek fizyczny wpływa pozytywnie na lepszy stan zdrowia i poprawę układu krążenia.
Poza tym trening siłowy na dworze redukuje stres. Wpływa na to obecność koloru zielonego w otoczeniu, który uspokaja i łagodzi nerwy. Dobrze wykonane ćwiczenia w siłowni plenerowej mogą mieć również formę rehabilitacji i łagodzenia skutków zasiedzenia w domu. Osoby starsze, które nie mogą uprawiać sportów, ćwicząc w siłowniach plenerowych mogą poprawić kondycję stawów, mięśni i całego ciała.
Ważnym elementem tego projektu jest możliwość integracji i aktywizacji mieszkańców w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, spędzanie wolnego czasu. Mieszkańcy osiedla Leśna i Nowa Leśna – będą posiadali w pobliżu miejsca zamieszkania. Jest to pierwsza inicjatywa mieszkańców osiedli, która da początek dalszych wspólnych inicjatyw.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
1 500,00 zł

10. Koncertowy Park Kolejowy

Lokalizacja:
Park Kolejowy – nazwa podana przez mieszkańców, takaż widnieje na mapach kolejowych. Lokalizacja przy skrzyżowaniu: ul. Warszawska i ul. Kolejowa. Nr geodezyjny 2320/110.

Opis projektu:
Projekt dotyczy przywrócenia użyteczności parku, który choć piękny jest zapomniany. Chcemy przywrócić park mieszkańcom Hajnówki jako miejsce odpoczynku, ale także jako miejsce oferujące ofertę spędzenia wolnego czasu – ciekawie, bezpiecznie, kameralnie, domowo.
Planujemy realizację w parku 8 koncertów muzycznych kierowanych do młodszej i starszej widowni. Planujemy zaprosić artystów z Hajnówki i Polski, by w kameralnych warunkach zagrali utwory muzyczne, które zabrzmią w warunkach plenerowych. Nie chodzi nam tylko o kwestie słyszalności, ale także o nawiązanie do naturalnej scenerii drzew i natury.
Marzymy o maksymalnie naturalnych dźwiękach, czyli niekoniecznie w pełnym nagłośnieniu.
Planujemy zapraszać artystów występujących solo, ale też duety i kwartety. Słyszymy, że muzykujący Hajnowianie nie mają gdzie robić prób, gdzie występować. Może właśnie wystąpią w parku? Może ktoś spontanicznie chwyci za instrument?
Czas trwania koncertu: 1-1,5 godz.
Po koncercie: rozmowy z artystami lub jam session/wspólne muzykowanie, improwizowanie. Chcemy, by mieszkańcy Hajnówki nie tylko byli odbiorcami, ale by włączali się w działania artystyczne.
Promocja:
Chcemy maksymalnie skutecznie dotrzeć do Hajnowian. Promocję wydarzeń widzimy głównie na fb, we współpracy z HajnówkaWita.

Odbiorcy projektu
Planujemy 8 koncertów:

 • 4 dedykowane młodszej widowni,
 • 4 dedykowane dorosłym odbiorcom.

Takie są założenia tematyczne, ale udział w wydarzeniu nie ma limitów wiekowych, jest dostępny dla każdej grupy wiekowej. Muzyka z łatwością dociera do wszystkich odbiorców, przełamuje bariery, integruje.
Zakładamy integracyjne oddziaływanie na odbiorców.
Jednorazowo w wydarzeniu może uczestniczyć grupa do 100 os.

Zasady korzystania z efektu realizacji przez mieszkańców, dostępność
Uczestnictwo w projekcie jest:

 • bezpłatne,
 • dostosowane do wszystkich grup wiekowych,
 • spełniające warunki covidowe – w plenerze, w wyznaczonej przestrzeni,
 • spełniające warunki dostępności – dobra lokalizacja, łatwy dojazd; możliwość asysty asystenta osób z niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa:

 • chęć udziału w wydarzeniu artystycznym,
 • dzieci pod opieką rodziców,
 • konieczność posprzątania po sobie, jeżeli przyniesione będzie jedzenie lub picie,
 • preferowana forma piknikowa, z zachowaniem dystansu zapewniającego bezpieczeństwo.

Godziny otwarcia:

 • park jest ogólnodostępny,
 • na 2 godz. przed rozpoczęciem wydarzenia będzie wyznaczona strefa dla artystów i strefa dla uczestników.

Uzasadnienie projektu
Przestrzeń parku od lat nie jest wykorzystana. Ma piękny starodrzew, trawa jest koszona, ale park jako miejsce nie jest używany. Odkryliśmy go dzięki wydarzeniu „Piknik nocny” zorganizowany przez międzynarodowy wolontariat, który rezyduje w „Hajnówka Centralna – Stacja Kultury”. Młodzi ludzie, którzy przyjechali do Hajnówki spojrzeli na nasze miasto z innej perspektywy. Zapytali: dlaczego taki ładny zielony teren jest opuszczony? Przecież ważnym dla miasta punktem, jest bezpieczny. Co można zrobić, żeby park ożył i służył ludziom. Posprzątali park ze śmieci i zrobili tam koncert, na który zaprosili mieszkańców Hajnówki. Wtedy zobaczyłam, dla ilu osób ten park jest ważny – nie ważne czy to teraz tylko miejsce spacerów z psem, czy wiąże się z nim historia spacerów z rodzicami. Ponoć przed laty było to miejsce, gdzie były potańcówki, gdzie grano w szachy. To wiem od mieszkanki Hajnówki, która jako obecnie 60 letnia kobieta wspominała swój dziecięcy czas, gdy ojciec grał w szachy.
Wspomnienia wróciły, wróciła pamięć miejsca - ;udzie chcą odzyskać park. Jest blisko domów, w dobrej lokalizacji, jest bezpieczny i kameralny, nie tak duży jak Park Miejski, ale właśnie taki domowo-kameralny. Jest idealnym miejscem na małe pikniki na trawie, na koncerty. Tworzy miłą scenerię dla kameralnych wydarzeń artystycznych. Jest idealnym miejscem na wydarzenia muzyczne, a do tego w bliskim sąsiedztwie „Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury”, która przyciąga ludzi, którym zależy na Hajnówce.
Rozwiązanie problemu: opuszczony, zaśmiecany teren zostanie przywrócony do użyteczności, będzie sprzątany i odwiedzany, dodatkowo będzie wzbogacał ofertę uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, których do tej pory w mieście nie było, a na które jest zapotrzebowanie.

Szacunkowy koszt
25 000,00 zł

Szacunkowy koszt utrzymania w kolejnych latach (wartość w skali roku)
brak

 

Strony w dziale: