Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce

adres:

ul. Szosa Kleszczelowska
17-200 Hajnówka
(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

Od 1 stycznia 2021 roku zostaje uruchomiony nowo wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce.

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zbierane selektywnie oraz inne frakcje, powstające w gospodarstwach domowych, takie jak:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i sokach,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki,
 9. chemikalia, opakowania po chemikaliach,
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. łóżka, tapczany, materace, dywany, plandeki, chodniki, gumoleum, itp. o łącznej masie nie przekraczającej 400 kg w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego,
 14. zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym:
  a) z samochodów osobowych - do 4 sztuk w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego,
  b) z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków,
 15. odpady zielone - części roślin tj. trawa, liście, gałęzie, choinki,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – np. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno o łącznej masie nie przekraczającej 400 kg w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego,
 17. odzież i tekstylia,
 18. popiół i żużel z gospodarstw domowych.

Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest wskazanie przez osobę dostarczającą odpady nazwy
ulicy i numeru nieruchomości, na której odpady powstały oraz okazanie (do wglądu) dokumentu
potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres
rozliczeniowy. W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej do wglądu należy okazać dokument płatności oraz wydruk czynszu ze wskazaniem pozycji za gospodarowanie odpadami lub zaświadczenie wystawione przez zarządcę, potwierdzające wnoszenie opłaty za odpady.

Punkt nie przyjmuje odpadów:

 1. sprzętów AGD RTV niekompletnych,
 2. piasku,
 3. pni, korzeni i konarów drzew,
 4. zderzaków i innych części samochodowych,
 5. eternitu.

Punkt nie przyjmuje odpadów, powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK jest czynny w dniach:
poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 11.00,
środa- czwartek- piątek w godzinach 14.00 – 18.00,
sobota w godzinach 8.00 – 12.00.

Kontakt w sprawie:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, tel. 85-876-73-80 wew.1
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 85-682-64-53.

Strony w dziale: