Pływalnia Odkryta OSiR

 

 

REGULAMIN PŁYWALNI ODKRYTEJ

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE

 

 1. Pływalnia Odkryta jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

 2. Pływalnia jest czynna codziennie w miesiącach lipiec – sierpień, w godzinach 10:00 – 18:00.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Pływalni Odkrytej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, ul. Ks. Dziewiatowskiego 2.

 4. Przed rozpoczęciem z korzystania z jakichkolwiek urządzeń rekreacyjnych lub sportowych wchodzących w skład Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 5. Z pływalni mogą korzystać:

- indywidualnie - osoby dorosłe i młodzież, a dzieci do lat 7 pod opieką dorosłych.

- grupowo- osoby uczące się pływać, kąpiące się lub trenujące pod opieką trenera, instruktora pływania lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia względnie osoby kąpiące się pod nadzorem opiekuna.

 1. Kierownictwo pływalni zastrzega sobie prawo do rezerwacji niecki basenowej na własny użytek zgodnie z harmonogramem rezerwacji basenu.

 2. Z pływalni nie wolno korzystać osobom:

a) z objawami infekcji, głównie górnych dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.

b) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

c) z chorobami skóry,

d) uczulonym na środki odkażające.

 1. Bezwzględnie zakazane jest wnoszenie lub przechowywanie na terenie pływalni przedmiotów lub substancji zakazanych, niebezpiecznych lub utrudniających korzystanie z pływalni przez inne osoby.

 2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia lub rodzic (opiekun) dziecka do lat 7. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

 3. Organizator pobytu grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.

 4. W grupach zorganizowanych osób niepełnosprawnych wymagany jest jeden opiekun na każdą osobę niepełnosprawną.

 5. W strefie bezpośredniego dostępu do niecek basenowych (pomosty) obowiązuje zakaz leżakowania/opalania się.

 6. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku i czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratownika.

 7. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy. Dzieci do 3 roku życia obowiązkowo muszą stosować pielucho – majtki przeznaczone do kąpieli.

 8. Wchodząc do wody należy bezwzględnie zdezynfekować stopy i klapki w brodzikach.

 9. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

 10. Po skorzystaniu z toalety w trakcie pobytu na pływalni odkrytej, należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

 11. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

a) wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biegać po pomostach otaczających nieckę pływalni,

c) wpychać do wody innych użytkowników, a także wrzucać przedmioty nie przeznaczone do użytku w wodzie,

d) wszczynać fałszywych alarmów, jak też celowego wzbudzania poczucia zagrożenia lub paniki wśród klientów

e) palić papierosów,

f) sprzedawać, podawać, wnosić i spożywać napoje alkoholowe i/lub zażywać środki odurzające lub psychotropowe,

g) hałasować, używać: instrumentów muzycznych, odtwarzaczy,

h) wprowadzać psy lub inne zwierzęta,

i) wnosić na teren obiektu ostre narzędzia oraz inne przedmioty niebezpieczne,

j) kąpać się w szkłach kontaktowych bez nałożonych okularków ochronnych,

k) skakać do wody,

l) używać sprzętu ratowniczego do innych celów, niż jest przeznaczony,

ł) niszczyć wyposażenie, znaki informacyjne, zieleń i elementy wystroju pływalni,

m) zanieczyszczać wodę,

n) używać jakichkolwiek środków chemicznych, w tym szamponów i mydła poza strefą pryszniców,

o) załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,

p) pozostawiać dzieci bez opieki,

r) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, a w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie pływalni.

 1. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się zgodnie z Regulaminem zjeżdżalni.

 2. Na sygnał ratownika użytkownicy powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.

 3. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego klientom oraz mieniu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób korzystających z pływalni, tj. w toaletach, natryskach, przebieralniach.

 4. Klienci korzystający z usług pływalni wyrażają zgodę na:

a) monitorowanie własnego ich pobytu,

b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. zachowania się niezgodnego z Regulaminem.

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

26. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich Rodzice lub opiekunowie.

27. Za przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

28. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się ich nakazom.

 1. Skargi i wnioski można zgłaszać do Dyrektora OSiR w godzinach urzędowania.

Dyrektor OSiR

basen
ludzie w basenie
ludzie leżący na trawie oraz pływający w basenie
stadion i baseny

Strony w dziale: