Informacja o Urzędzie w Polskim Języku Migowym

Video file

 

Transkrypcja informacji o Urzędzie Miasta Hajnówka

Siedziba Urzędu Miasta Hajnówka mieści się przy ulicy Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

 • W budynku urzęduje Burmistrz Miasta, w nim znajdują się też: Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady Miasta, kasa oraz referaty zajmujące się merytorycznymi sprawami związanymi z finansami, ochroną środowiska, gospodarką komunalną, ewidencją ludności, inwestycjami, administracją. Szczegółowe informacje, gdzie mieszczą się poszczególne referaty znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Hajnówce pod adresem https://bip.hajnowka.pl.
 • Przy pomocy Urzędu Burmistrz Miasta Hajnówka realizuje zadania własne miasta określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miasta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Czym zajmuje się Urząd?

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • wyrobieniem dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem narodzin dziecka,
 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • udzielaniem ślubów cywilnych,
 • zmianą imienia lub nazwiska stosownie do obowiązujących przepisów,
 • przyznaniem dodatku mieszkaniowego,
 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia edukacyjne uczniów, osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia artystyczne,
 • udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

 Urząd ma w swoim zakresie także takie zadania jak:

 • obsługa wyborów, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
 • prowadzenie spisu ludności w mieście,
 • prowadzenie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • zarządzanie miastem w sytuacjach kryzysowych, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • sporządzanie budżetu Miasta,
 • ustalanie wysokości lokalnych opłat i podatków,
 • planowanie przestrzeni w mieście,
 • remonty i budowa nowych potrzebnych miastu budynków,
 • budowa i naprawa dróg gminnych, chodników,
 • dbanie o przyrodę i zieleń w mieście,
 • wywóz śmieci z miasta,
 • pilnowanie i dbanie o czystość i porządek,
 • dbanie o zabytki,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie należy:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ulica Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
 • przynieść pismo do sekretariatu urzędu,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: hajnowka@hajnowka.pl,
 • zadzwonić pod numer (85) 682  21 80,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Strony w dziale: