Co powinien wiedzieć właściciel wyrobów zawierających azbest

Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym tworzywem o wielu zaletach: odporny na działanie bardzo wysokich temperatur, ale także na działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, a przy tym elastyczny, wytrzymały, rozciągliwy.

Podczas eksploatacji wyrobów zawierających azbest lub w wyniku działania czynników zewnętrznych na te wyroby – włókna azbestu zostają uwalniane do powietrza. Włókna są niewidoczne gołym okiem i mają tendencję do wielokrotnego rozwarstwiania się – dzięki temu mogą być dziesiątki a nawet setki razy cieńsze od ludzkiego włosa. Po przedostaniu się z wdychanym powietrzem do układu oddechowego, zostają najczęściej wydalone przez organizm. Jednakże istnieją takie włókna, których organizm nie potrafi się pozbyć. Włókna te gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia, powodując zmiany chorobowe. Mogą być przyczyną chorób nowotworowych płuc, opłucnej czy otrzewnej.

 Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w  Polsce, zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do 2032 r. Właściciele lub zarządcy nieruchomości, w których znajduje się azbest są zobowiązani do utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym, nie zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi w nich przebywającym. Samodzielny demontaż wyrobów azbestowych jest prawnie zabroniony.

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ WŁAŚCICIELA:

  1. przeprowadzić inwentaryzację, poprzez sporządzenie spisu z natury w formie "Informacji o wyrobach zawierających azbest". Informację, sporządza się corocznie w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji,
  2. dokonać corocznie przegląd stanu wyrobów zawierających azbest, w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów i sporządzać „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest),
  3. w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu demontażu wyrobów azbestowych należy zgłosić ten fakt do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu) na 30 dni przed planowanymi pracami,
  4. znaleźć firmę mającą pozwolenie na wykonywanie prac przy wyrobach zawierających azbest i powierzyć jej to zadanie,
  5. dopilnować aby materiały zdemontowane  były właściwie zabezpieczone przez firmę.

Strony w dziale: