Informacja o Urzędzie Miasta Hajnówka w wersji ETR

Informacja o Urzędzie Miasta Hajnówka w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (ETR)

 

Urząd Miasta Hajnówka znajduje się przy ulicy Aleksego Zina 1 w Hajnówce.

Burmistrz Miasta jest szefem Urzędu. Burmistrzem Miasta Hajnówka jest Pan Jerzy Sirak.

Burmistrzowi w pracy pomaga Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu.

W budynku znajdują się:

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat Organizacyjno-Administracyjny
 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Księgowość
 • Referat Polityki Gospodarczej
 • Ewidencja ludności
 • Referat Gospodarki Gruntami
 • Referat Budownictwa i Inwestycji
 • Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Zespół Oświaty, Kultury i Sportu
 • Biuro Rady Miasta

 

Czym zajmuje się Urząd?

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • wyrobieniem dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem narodzin dziecka,
 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • zmianą imienia lub nazwiska stosownie do obowiązujących przepisów,
 • podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • działalnością gospodarczą,
 • przyznaniem dodatku mieszkaniowego,
 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia edukacyjne uczniów, osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia artystyczne,
 • udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

 

Dostępność architektoniczna:

 • budynek Urzędu ma jedno wejście główne od strony ulicy Aleksego Zina 1. Przed budynkiem znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami.
 • od parkingu do wejścia głównego prowadzą linie naprowadzające oraz pola uwagi, które pomagają osobom niewidomym i niedowidzącym poruszać się w przestrzeni.
 • aby wejść do budynku należy pokonać dwa stopnie schodów.  Jest tam także podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • więcej o dostępności architektonicznej można przeczytać w Deklaracji dostępności.

 

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoba z niepełnosprawnością może:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ulica Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
 • przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: hajnowka@hajnowka.pl,
 • zadzwonić pod numer (85) 682  21 80,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

 

Strony w dziale: