Kompleks boisk „ORLIK”

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce ul. 3 Maja 54  

Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce ul. 3 Maja 54

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
 2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce.
 3. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
 4. Obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu:
  • planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce:
   • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
  • boiska są dostępne dla wszystkich chętnych:
   • od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 /na wakacjach 9.00 – 20.00
   • soboty w godz. 9.00 – 20.00
   • niedziele w godz. 9.00 – 20.00
  • z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych i innych imprez szkolnych;
  • korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
  • przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
  • wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego;
  • prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły;
  • dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do dyrektora szkoły wystąpi określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób;
  • zarządzający zastrzega sobie prawo zmiany godzin funkcjonowania obiektu oraz anulowania rezerwacji w sytuacji odbywania się imprez i zawodów sportowych, prac konserwatorskich oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych (zalegający śnieg, niska temperatura).

I. Zasady korzystania z ORLIKA:

 1. Wejście na boisko ORLIKA jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu.
 2.  Z ORLIKA korzystać mogą wszyscy chętni z następującymi zastrzeżeniami:
  • dzieci do lat 6, mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów,
  • grupy zorganizowane muszą wcześniej uzgodnić termin wejścia na ORLIK z dyrektorem szkoły lub osobą wyznaczoną przez dyrektora

II. Podstawowe obowiązki użytkownika:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
 2. korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 3. dokonanie wpisu w Księdze użytkowników;
 4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 5. niezwłoczne informowanie administratora szkoły o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

III. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
 • palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów; c) przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
 • wprowadzania zwierząt;
 • używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
 • dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
 • poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 • niszczenia trawy wokół ogrodzenia.

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pracownik szkoły działający w imieniu dyrektora szkoły odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
  • złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
  • pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
  • posiadają nieodpowiednie obuwie.
 2. W uzasadnionych przypadkach pracownik szkoły działający w imieniu dyrektora szkoły, może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.
 5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe - 999;

Straż Pożarna - 998;

Policja - 997;

numer alarmowy ogólny - 112

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca w godzinach urzędowania od 12.00 do 14.00.

 

fot. Pasja
fot Pasja
fot. OSiR
boisko orlik

Strony w dziale: