„Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce"

Gmina Miejska Hajnówka realizuje inwestycję pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce", poprzez rozbudowę i adaptację budynku znajdującego się przy ul. 11 Listopada 22.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18 pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0278/18-00.

Cel projektu:

Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka osób niesamodzielnych które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, wsparcia.

Działania:

Powstanie tu miejsce, gdzie osoby powyżej 65 roku życia będą mogli spędzać wolny czas, uzyskać pomoc czy rozwijać swoje pasje. W Dziennym Domu Pomocy osobom starszym, niesamodzielnym bądź z niepełnosprawnościami zorganizowana będzie ośmiogodzinna opieka od poniedziałku do piątku, z zapewnieniem dwóch posiłków dziennie. Znajdzie się w nim miejsce dla około 20 osób.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy swoim podopiecznym będzie oferował usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Umożliwi udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo. Seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy psychologicznej oraz uzyskać porady i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Okres realizacji projektu:

od 09.05.2019 r. do 27.11.2020 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 859.183,39 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 711.888,72 PLN

 

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Strony w dziale: