Materiały informacyjne

Informacja o pracach nad Programem Rewitalizacji Miasta Hajnówka

Samorząd Hajnówki rozpoczął prace nad przygotowaniem programu rewitalizacji miasta. W piątek, 14 października, odbyło się pierwsze spotkanie w tym zakresie, którego celem było przystąpienie do procesu zbierania odpowiednich informacji i danych związanych z sytuacją społeczną w mieście.

Sam termin „rewitalizacja” jest nowym terminem, doprecyzowanym w wytycznych unijnych (Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020) oraz ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów, jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, we współpracy z lokalną społecznością. Natomiast stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

  • gospodarczej (niska przedsiębiorczość, słaba kondycja firm)
  • środowiskowej (m.in. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów)
  • przestrzenno-funkcjonalnej (m.in. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną)
  • technicznej (m.in. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych).

Program rewitalizacji będzie jednym z narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025. Najważniejszym elementem prac nad programem będą badania prowadzone w szerokim zakresie wśród mieszkańców Hajnówki oraz na ich rzecz. Zaplanowano m.in. przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej z jednolitym przekazem graficznym dla podejmowanych działań, partycypacyjnych warsztatów w grupach reprezentatywnych, paneli eksperckich i ekspercko-obywatelskich, pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, oczekiwań mieszkańców co do potrzeb rewitalizacyjnych w mieście, organizację mobilnych punktów konsultacyjnych w mieście, spotkania z mieszkańcami, spacery badawcze po mieście. Docelowo w wyniku prac nad programem zostaną opracowane propozycje (fiszki) konkretnych projektów do wdrożenia w obszarze rewitalizacji, zarówno nie inwestycyjnych jak i o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z wytycznymi unijnymi obszar (obszary) rewitalizacji mogą objąć nie więcej niż 20% powierzchni miasta oraz nie więcej niż 30% jego mieszkańców. Warunkiem uzyskania w przyszłości wsparcia na realizację zadań rewitalizacyjnych będzie akceptacja przygotowanego programu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Będzie to podstawowy dokument umożliwiający finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, który ma osobną alokację funduszy wyłącznie na działania w tym zakresie.

Program opracowany zostanie przez konsorcjum w składzie: S&H Consulting Maciej Huculak, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Prace nad programem mają zakończyć się w lipcu 2017 r. Samorząd miasta Hajnówka planuje pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie powyższego opracowania w wysokości 90%. Wniosek w tym zakresie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Materiały informacyjne 1
Materiały informacyjne 2
Materiały informacyjne 3
Materiały informacyjne 4

Strony w dziale: