Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż barierek ochronnych - unieważnienie

Dodane przez administrator - wt., 14/06/2022 - 13:59

Kategoria

 

Hajnówka, dnia 14.06.2022r.

 

PG.271.1.2022

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

 

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż barierek ochronnych przy podjeździe dla osób z niepełnosprawnościami przed budynkiem Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Specyfikacja barierek ochronnych:

- długość poręczy: dłuższy bok 8 mb, krótszy bok 6 mb,

- wysokość 0,9 m,

- materiał wykonania: stal nierdzewna, ocynkowana,

- elementy mocowane na stopach do podłoża betonowego,

- podjazd dla osób z niepełnosprawnościami nie jest prosty, lecz po łuku. W związku z tym barierki będą wymagały wygięcia w celu dostosowania ich do ciągu. Do celów poglądowych do zamówienia dołączone zostają zdjęcia miejsca.

 

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy

b) okres gwarancji: 12 miesięcy

c) warunki płatności: przelew po zakończeniu realizacji zamówienia

d) inne: ….......................................................

 

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu

zamówienia: NIE DOTYCZY

 

4. Kryteria oceny ofert:

a) 100% cena

 

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów,

które należy dołączyć do oferty):

a) formularz ofertowy

b) parafowany wzór umowy

 

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy) wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane) NIE DOTYCZY

 

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie:

zakup i montaż barierek ochronnych przy podjeździe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

8. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

 

9. Ofertę należy złożyć do dnia 22.06.2022r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub  przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl)*

Strony w dziale: