Startuje nabór wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka - do 30 czerwca 2024r.

Dodane przez administrator - śr., 05/06/2024 - 11:26

Kategoria

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne

 

30 czerwca 2024 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2024/2025.

 

Stypendium może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:

- w klasie IV – VI szkoły podstawowej – minimum 5,70

- w klasie VII – VIII szkoły podstawowej – minimum 5,50

b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,20

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim

3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:

- zajął I – III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim

- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją.

Wysokość stypendium wynosi 150 zł (netto) miesięcznie i wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca).

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

 

Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

  1. kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,

  2. inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów,

  3. klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica ucznia (w załączeniu).

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro, pokój nr 219) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Jolanta Stefaniuk

Urząd Miasta Hajnówka

 

Strony w dziale: