Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej i poprawa bilansu energetycznego budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka

Okres realizacji:

2023

Wartość projektu:

787 079,80 zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 576 509,25 zł.

Program operacyjny i priorytet:

Projekt pn. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Miasta Hajnówka” realizowany jest w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0060/23-00 z dnia 11 sierpnia 2023 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Działania:

Przedmiotowy projekt będzie polegał na modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w siedmiu obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja będzie polegała na wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oświetlenie typu LED oraz wymianie istniejącego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne oświetlenie typu hybrydowego, wykorzystującego panel słoneczny i LED. W wyniku inwestycji ograniczone zostanie pobór energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia obiektów objętych projektem.

W zestawie logotypów znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu kompu

Strony w dziale: