„Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii zużywanej na terenie Miasta Hajnówka

Okres realizacji:

2021-2023

Wartość projektu:

2.000.000,00 zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.300.000,00 zł.

Program operacyjny i priorytet:

Projekt pn. Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” realizowany jest w ramach

umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0929/20-00 z dnia 2 kwietnia 2021 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Działania:

Projekt będzie polegał na przyznaniu grantów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp produkujących energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Hajnówka.

W ramach projektu zostaną wykonane instalacje o łącznej mocy ok. 280,30 kW.

 

W zestawie logotypów znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu kompu

Strony w dziale: