„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”

Cel projektu:

zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu dzięki budowie PSZOK w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.

Okres realizacji:

2019 – 2020

Wartość projektu:

7.562.082,07 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 4.180.663,26 zł. Na inwestycję w Hajnówce przeznaczono 3 806 328,71 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.104.311,81 zł.

Program operacyjny i priorytet:

Projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” zrealizowano w ramach umowy nr POIS.02.02.00-00-0008/17 realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Działania:

Realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania i jest odpowiedzią na zidentyfikowane niedobory systemu. Działanie obejmujące budowę PSZOKów w Bielsku Podlaskim oraz Hajnówce zostało uwzględnione i opisane w Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022. Dzięki zaplanowanym działaniom mieszkańcy regionu południowego w szczególności miasta Bielsk Podlaski i Hajnówki zyskają łatwo dostępne miejsca, w których będą mogli oddać selektywnie zebrane odpady, w tym także odpady niebezpieczne. Działania te obejmują obszar południowego regionu gospodarki odpadami i mają na celu podniesienie wiedzy mieszkańców z dziedziny ochrony środowiska, zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiorki odpadów. Wszystkie wskazane powyżej działania zapewnią optymalne wykorzystanie produktów przedsięwzięcia.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia m.in. następujących celów społeczno-gospodarczych:

  • poprawa jakości życia mieszkańców regionu związana z poprawą stanu środowiska,
  • podniesienie świadomości ekologicznej,
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców obszaru,
  • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

 

Informujemy, że funkcjonuje opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

lub

 

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się trzy loga: od lewej: po lewej stronie pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Infrastruktura i środowisko; drugie logo: po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Fundusz Spójności

 

Strony w dziale: