Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. „Moja szkoła"

Dodane przez admin - śr., 11/09/2019 - 17:04

Serdecznie zapraszamy uczniów uczęszczających do trzech hajnowskich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54 (SP1), Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 (SP2) i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1 (SP3) oraz nauczycieli w/w szkół do udziału w projekcie „Moja szkoła". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań dla uczniów:

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wyposażenie pracowni.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania, zakup sprzętu TIK.
 • Z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych ze SP2, wyposażenie gabinetu IS, zatrudnienie asystenta.
 • Indywidualnych zajęć logopedycznych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych.
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne) – dla 60 uczniów biorących udział w projekcie.
 • Nauka gry w szachy – wsparcie uczniów w rozwoju m.in. kreatywności, innowacyjności – dla wszystkich uczniów objętych projektem.

Projekt zakłada następujące formy podniesienia kompetencji nauczycieli:

 • Szkolenie z zakresu TIK (kompetencje cyfrowe).
 • Szkolenie nt programowania z elementami mechatroniki.
 • Kurs II stopnia z Integracji Sensorycznej.
 • Studia podyplomowa z pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogika.

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji uzupełniającej:

Uczniowie: Formularz zgłoszeniowy ucznia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, odpowiednio: kopia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub kopia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i/lub opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń o trudnej sytuacji społeczno – rodzinnej oraz kopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 oraz Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu).

Nauczyciele: Formularz zgłoszeniowy nauczyciela (Załącznik Nr 1a do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, odpowiednio: kopia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub opinia dyrektora szkoły o potrzebie uzupełnienia kompetencji oraz Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (dostępne są w szkołach oraz w biurze projektu: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1, pokój 206, a także w wersji elektronicznej na witrynach internetowych urzędu i szkół), należy złożyć w terminie od 11 do 20 września 2019r., za pośrednictwem poczty lub osobiście w szkołach lub w biurze projektu.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1 – pokój 206).

logo_FPER_RP_Podlaskie_UEEFS

Strony w dziale: