Przewodnicząca zwołuje obrady XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 marca 2023 r.

Dodane przez e.zubrycka - wt., 14/03/2023 - 12:18

Kategoria

Hajnówka, dnia 13 marzec 2023 r.

BRM.0002.2.2023

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję obrady XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 marzec 2023 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ślubowanie Pani Teresy Czemerych.

 4. Przyjęcie protokołów z obrad XL, XLI, XLII sesji.

 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 21 stycznia 2023 roku do 06 marca 2023 roku.

 7. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2022 rok.

 8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli działalności statutowej i finansowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce.

 9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  3. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2023 rok,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

  7. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,

  8. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Hajnówka,

  9. zmiany uchwały nr XLI/327/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka,

  10. określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok,

  11. zmiany uchwały nr XLI/325/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  12. zmiany Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnowka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

  14. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

  15. zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,

  16. zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,

  17. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2023 r.

 11. Wnioski i oświadczenia radnych.

 12. Odpowiedzi na wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Strony w dziale: