Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Dodane przez admin - ndz., 25/10/2020 - 16:47

Kategoria

Na białym tle widnieją cztery loga: Krajowego Planu Odbudowy, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE, Logo Czyste powietrze

Część pierwsza programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Formy dofinansowania:

 1. Dotacja

 2. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 35 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 60 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 41 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 66 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Wariant 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 25 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 50 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 31 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 56 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 13 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 33 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł:

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 2. ustalonym:

  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

 3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

 4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.


Część druga programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Formy dofinansowania:

 1. Dotacja

 2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (dostępna w późniejszym terminie);

 1. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 2. dotacja z prefinansowaniem

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 50 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 90 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 59 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 99 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Wariant 2

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2a do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 32 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 72 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 41 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 81 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 25 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 50 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 31 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 56 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 25 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 48 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do podwyższonego poziomu dofinansowania znajdziesz w załączniku poniżej. Z wypełnionym wnioskiem należy udać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ulicy 11 listopada 24. Na podstawie wydanego zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, beneficjent ma możliwość złożenia wniosku o podwyższone dofinansowanie w programie.


Część trzecia programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Formy dofinansowania:

 1. Dotacja

 2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (dostępna w późniejszym terminie);

 3. dotacja z prefinansowaniem

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 70 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 120 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 79 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 135 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Wariant 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2b do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 50 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 100 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • bez kompleksowej termomodernizacji 59 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

 • z kompleksową termomodernizacją 115 000 zł (przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną)

Wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • bez kompleksowej termomodernizacji 40 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 • z kompleksową termomodernizacją 70 000 zł (przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej)

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 2. 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (zgodnie z miejscem jej zamieszkania). Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl. Instrukcja składania wniosków jest dostępna tutaj.

 

PUNKT KONSULTACYJNY MIASTA HAJNÓWKA

Urząd Miasta Hajnówka

II piętro, pokój nr 201

Telefon kontaktowy: 85-682-29-05

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 13:30-15:30

 

Dane statystyczne miasto Hajnówka (stan na 31.03.2024 r.)

Liczba wniosków: 554

Liczba przedsięwzięć zakończonych: 253

Kwota wypłaconej dotacji: 5.709 173 zł

 

Problem z określeniem czy twój kocioł posiada 5 klasę zgodną z wymaganiami programu?

Dowiedz się więcej:

Przed wypełnieniem wniosku proszę o zapoznanie się z załącznikami poniżej:

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ciezka-przez-wfoigw

 

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu

https://hajnowka.pl/aktualnosc/komunikaty-ekohajnowka/5047-ostrzezenie-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu

Strony w dziale: