Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Dodane przez admin - ndz., 25/10/2020 - 16:47

Kategoria

Od dnia 15 lipca 2022r. zmianie uległ program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Więcej informacji na stronie https://wfosigw.bialystok.pl/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-od-15-07-2022/

 

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Część pierwsza programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wariant 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł:

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
  • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 4. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Część druga programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Formy dofinansowania:

 1. dotacja;
 2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (dostępna w późniejszym terminie);
 3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dostępna w późniejszym terminie);
 4. dotacja z prefinansowaniem.

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 32 000 zł (z prefinansowaniem kwota 42.000 zł) – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł (z prefinansowaniem kwota 47.000 zł) – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Wariant 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł (z prefinansowaniem kwota 25.000 zł)

Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym (obowiązuję od 01.07.2021r.),
  • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym(obowiązuję od 01.07.2021r.).
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do podwyższonego poziomu dofinansowania znajdziesz w załączniku poniżej. Z wypełnionym wnioskiem należy udać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ulicy 11 listopada 24. Na podstawie wydanego zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, beneficjent ma możliwość złożenia wniosku o podwyższone dofinansowanie w programie.

Okres realizacji przedsięwzięcia nie uległ zmianie i wynosi maksymalnie 30 miesięcy od złożenia wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Część trzecia programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 2. 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (zgodnie z miejscem jej zamieszkania). Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 60 000 zł (z prefinansowaniem 70.000 zł) – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 • 69 000 zł (z prefinansowaniem 79.000 zł) – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Wariant 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
  dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 30 000 zł (z prefinansowaniem 40.000 zł)

Rozliczenie dofinansowania od dnia 25.01.2022 r.

Ponadto dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – link do tej strony jest dostępny na Portalu Beneficjenta wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf)

Złożenie wniosku o dofinansowanie:

 1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
 2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
 3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub poprzez serwis Czyste Powietrze
 4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
 5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do wfośigw w Białymstoku lub Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta Hajnówka.
 6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl", Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
 7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się" pola.

Najważniejsze zmiany:

 • Uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy,
 • Możliwość składania wniosków online bez konieczności przesyłania wersji papierowej w serwisie gov.pl
 • Beneficjentem nie może być osoba, której roczne dochody przekraczają 100 tys. zł.,
 • Brak przewidzianego wsparcia dla właścicieli budynków nowobudowanych,
 • Rezygnacja z dostarczania dokumentów dotyczących dochodów, jak miało to miejsce w starej wersji programu. Nowa wersja programu przewiduje składanie oświadczeń,
 • Finansowanie zadań zarówno rozpoczętych jak i zakończonych (rozpoczęcie może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie),
 • Tylko jeden wniosek na budynek/lokal mieszkalny. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał dotację w ramach „starego" Czystego Powietrza na ten sam budynek/lokal mieszkalny, może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko w zakresie na docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperację (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją),
 • Od 1 stycznia 2022 roku brak możliwości dofinansowania do zakupu kotła na węgiel,
 • Jeżeli zgłoszenie/pozwolenie na budowę dla budynku zostało wydane po 31 grudnia 2013 r. nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarke okienną i drzwiową,
 • Istotne zmiany w wymaganiach technicznych dla źródeł ciepła i wentylacji mechanicznej (m.in. oprócz certyfikatu ekodesign, wymagane będą odpowiednie klasy efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe), szczegóły w załączniku 2, 2a, 2b do Programu,
 • Wymiana tylko jednego źródła ciepła na potrzeby co lub co/cwu,
 • Kwota dotacji nie może być niższa niż 3 tyś. zł (za wyjątkiem wniosków składanych tylko na wymianę źródła ciepła),
 • Integracja z programem „Mój Prąd" poprzez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków,
 • Okres trwałości przedsięwzięcia wydłużony z 3 do 5 lat, liczony od daty zakończenia przedsięwzięcia.

 

PUNKT KONSULTACYJNY MIASTA HAJNÓWKA

Urząd Miasta Hajnówka

II piętro, pokój nr 201

Telefon kontaktowy: 85-682-64-51

Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek 13:30-15:30

 

Dane statystyczne miasto Hajnówka (stan na 30.09.2022 r.)

Liczba wniosków: 325

Liczba przedsięwzięć zakończonych: 133

Kwota wypłaconej dotacji: 1.978 022

 

Problem z określeniem czy twój kocioł posiada 5 klasę zgodną z wymaganiami programu?

Dowiedz się więcej:

Instrukcja wypełnienia wniosku:

Przed wypełnieniem wniosku proszę o zapoznanie się z załącznikami poniżej:

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ciezka-przez-wfoigw

Strony w dziale: