Budżet Obywatelski 2023

Drodzy Mieszkańcy, ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydać część środków z jej budżetu.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2023:

  1. zgłaszanie projektów – od 20 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

  2. weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – do 26 sierpnia 2022 r.

  3. głosowanie mieszkańców na projekty – od 12 września 2022 r. do 23 września 2022 r.

  4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 7 października 2022 r.

Zasady zgłaszania projektów

W celu zgłoszenia pomysłu na zadania do ujęcia w budżecie miasta Hajnówka na 2023 rok należy wypełnić FORMULARZ (do pobrania poniżej w zakładce "Dokumenty"), zebrać podpisy poparcia przynajmniej 15 mieszkańców i złożyć projekt w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r. Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego, zgodnie z poniżej zamieszczonym wzorem.

Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych miasta Hajnówka, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Miejska Hajnówka może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i umożliwiać mieszkańcom korzystanie z efektu ich realizacji nieodpłatnie oraz powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

  1. zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
  2. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
  3. są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami gminy;
  4. po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego projektu;
  5. nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
  6. po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta
Zgłoszone projekty

26 sierpnia 2022 roku - weryfikacja i ogłoszenie wstępnej listy projektów.

Zasady głosowania

12-23 września 2022 roku - głosowanie mieszkańców

Wyniki głosowania

7 października 2022 roku - ogłoszenie wyników

Dokumenty

UCHWAŁA Nr XXXV/275/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 11 maja 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok 

ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Hajnówce na 2023 rok

 

 

Strony w dziale: