„Moja szkoła"

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju 239 uczniów z miasta Hajnówka, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, podniesienie kompetencji 62 nauczycieli i wyposażenie ich w umiejętności lepszego reagowania na potrzeby uczniów, zwłaszcza o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną przedmiotowych placówek.

Strony w dziale: