Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka - 15-28 listopada 2022r.

Dodane przez e.rynkowska - pon., 07/11/2022 - 14:29

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), działające na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, których celem statutowym jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka.

Uwagi do projektu powyższej uchwały można zgłaszać w formie pisemnej poprzez wypełnienie „Formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka”.

Wypełniony formularz należy złożyć w terminie od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 28 listopada 2022 r. do godziny 15:30, w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka pokój 219 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl (liczy się data wpływu).

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Projekt powyższej uchwały wraz z formularzem zgłaszania uwag zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz będzie dostępny do wglądu w pokoju 11 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Hajnówka

PLIK DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE Nr 182/22 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz załączniki (projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały).

Strony w dziale: