Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociagu miejskiego Hajnówka z dnia 31.12.2020r.

Dodane przez admin - pon., 04/01/2021 - 14:51

Kategoria

Hajnówka, dnia  2020.12.31

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce
ul. Słowackiego 29,

HK.4410.103.2020                            

Ocena  przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu miejskiego Hajnówka Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Hajnówce  działając  na  podstawie  art.  12  
ust.  1  ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniami:  
Nr LM.9051.740.2020.3563.1035, Nr LPW.9051.625.2020.3570.893,
Nr LM.9051.740.2020.3564.1036, Nr LPW.9051.625.2020.3571.894,
Nr LM.9051.740.2020.3565.1037, Nr LPW.9051.625.2020.3573.895
oraz Nr 1378/3/2020, Nr 1378/4/2020, Nr 1378/5/2020

z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 6 próbek  wody z wodociągu miejskiego Hajnówka, pobranych do badania w ramach nadzoru sanitarnego w  dniu 02.12.2020r. oraz kontroli wewnętrznej w dniu 21.12.2020r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hajnówce, w stacji uzdatniania wody oraz w  budynku oczyszczalni ścieków stwierdza, że próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.  z 2017r. poz. 2294), w związku z czym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena  niniejsza  jest  obowiązująca  do  czasu  przeprowadzenia  następnego  badania  laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

z.up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnedo w Hajnówce

Nina Trendowska