Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodane przez administrator - pt., 24/02/2023 - 12:46

Kategoria

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Hajnówka o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Miejska Hajnówka ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielnie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Miejska Hajnówka, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania, z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 

 1. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

   

 2. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

 1. wnioski należy składać do Urzędu Miasta Hajnówka,

 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze,

 3. wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii do wysokości:

 1. do 150 000 złotych,

 2. do 500 000 złotych,

 3. do 3 500 000 złotych.

 

 1. Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

   

 2. Wypełnione formularze zgłoszenia składa się w formie:

1) papierowej w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. 219),

2) elektronicznej za pośrednictwem Platformy (ePUAP),

3) elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: hajnowka@hajnowka.pl.

 

6) Formularze zgłoszeniowe składa się w terminie od 24 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15.30.

 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Hajnówce, elektroniczną skrzynkę mejlową lub platformę E-PUAP.

 1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

 2. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

   

 3. 1. Do wniosku należy dołączyć:

 1. decyzję o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,

 2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku,

 3. pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na wykonanie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

 4. prawomocne pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace, które mają być przedmiotem dotacji, wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

 5. kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,

 6. dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku.

  2. W przypadku przedsiębiorcy:

  a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

  b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810).

 1. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka uwzględniając:

 1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego: wartość artystyczna, historyczna i naukowa zabytku,

 2. stan zachowania zabytku,

 3. znaczenie zabytku i jego dostępność dla lokalnej społeczności,

 4. zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów destrukcji,

 5. zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy, w tym wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót,

 6. poniesione przez Wnioskodawcę nakłady konieczne na wykonanie prac przy danym zabytku.

 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Burmistrz Miasta Hajnówka może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 1. Warunki podpisania umowy o dotację

 1. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może zostać udzielona pod warunkiem otrzymania promesy wstępnej.

 2. Burmistrz Miasta Hajnówka po otrzymaniu promesy wstępnej przedłoży rekomendacje w sprawie udzielenia dotacji Radzie Miasta Hajnówka, która podejmie w tej sprawie uchwałę określającą:

a)  podmiot otrzymujący dotację;

b) nazwę zabytku;

c) nazwę zadania objętego dotacją;

d) kwotę przyznanej dotacji.

 1. Uchwała Rady Miasta Hajnówka w sprawie udzielenia dotacji stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.

 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miejską Hajnówka.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

   

 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Emilia Korolczuk, tel. 85 733 88 38.

 2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 10 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 3. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Strony w dziale: