Kategoria

Hajnówka, 16 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1237 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2023 r.:

 1. w sferze ekologii i ochrony zwierząt zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka(II konkurs);

 2. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości zadanie pn. Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. „Śniadania biznesowe”;

 3. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości zadanie pn. Organizacja dwóch konkursów na opracowanie biznesplanu pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” skierowanego do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym;

 4. w sferze ekologii i ochrony zwierząt zadania pn.

  1. Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami,

  2. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi;

 5. w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zadanie pn. Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka;

 6. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie pn. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce;

 7. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie pn. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce;

 8. w sferze promocji i ochrony zdrowia zadanie pn. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi.

Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w danym konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 30 marca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Source URL: https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/ngo/3539-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych