Rodzaje alarmów i postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

01

 

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO CZY KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY :

  1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w tych komunikatach - ostrzec sąsiadów o alarmie.

  2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów mechanicznych.

  3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym) – samoewakuować się najkrótszą drogą .

  4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę, namoczone ścinki papieru, pasy gąbki, itp.

  5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia obiektu od służb porządkowych (ratowniczych) – posiadając bateryjny odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

 

PLIK DO POBRANIA:

 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU  SYGNAŁÓW  ALARMOWYCH

ALARM POWIETRZNY
 
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.  
Osoby znajdujące się w domu powinny:
- ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,
-   wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,  
-  zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,  
-  zawiadomić o alarmie sąsiadów,  
-  udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:
-  udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
-  pomagać słabszym, chorym i ułomnym,  
-  podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:
-  nie zbliżać się do rejonu awarii,
-  zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,  
- stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:
-  zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
-  opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
-  udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
-   włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
-   pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
-   osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,  
-   do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,  
-   powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
-   wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,  
-   do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.,  
-   przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.
 
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI
 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
-  sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
-  sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
-  sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
-  jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
-  przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.
 
ODWOŁANIE ALARMU
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
-   opuścić schron (ukrycie),
-   w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
-  przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,  
-   przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
-  przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
-  stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
-  w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.