Zagrożenie afrykańskim pomorem świń w powiecie hajnowskim

Powiat hajnowski poza gminami Czeremcha i Kleszczele, w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń został uznany za obszar ochronny.
Na terenie całego powiatu istnieje możliwość przeprowadzania uboju gospodarczego na użytek własny po spełnieniu niżej podanych przepisów

Ubój zwierząt w gospo­darstwie na potrzeby własne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.10.2010 r. w sprawie wymagań wetery­naryjnych przy produ­kcji mięsa na użytek własny (Dz. U. 2010.207.1370), ubój zwierząt w gospo­darstwie na potrzeby własne jest dopusz­czalny po spełnieniu określo­nych wymo­gów, w szczególności:
1. Na potrzeby własne można ubić drób, zajęczaki oraz świnie, cielęta do 6 miesiąca życia oraz owce i kozy.
2. Zamiar przeprowadzenia uboju należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem (nie dotyczy drobiu i zajęczaków).
Druki zgłoszeniowe są do pobrania na stronie www.piw-hajnowka.pl w zakładce < Pliki > , lub w siedzibie Inspektoratu.
3. Ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograni­czeniom wynika­jącym ze zwalczania chorób zakaźnych, po upływie okresów karencji po stosowaniu środków lecz­niczych, a także przy zachowaniu przepisów dotyczą­cych humani­tarnego uboju oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejes­tracji zwierząt.
4. Uboju może dokonać osoba przyuczona do wyko­ny­wania uboju zwierząt po pozba­wieniu zwierzęcia świado­mości.
5. Uboju nie wolno wykonywać w obecności dzieci.
6. Przy uboju świń i nutrii obowiązuje bezwzględny obowiązek badania w kierunku włośni.
7. Przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia obowiązuje nakaz zagospodarowania na własny koszt ubocznych produktów (odpadów) szczególnego ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich do upraw­nionego zakładu utyli­zacyj­nego za pokwitowaniem odbioru.
8. Podmiot prowadzący gospo­darstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospo­darstw, prowadzi ewidencję przeprowa­dzonych przez niego ubojów oraz przecho­wuje ją przez okres trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia. Szczegóły określa ww. roz­porzą­dzenie.
9. Posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia faktu dokonania uboju na potrzeby własne w BP ARiMR w ciągu 30 dni po uboju w przy­padku świń oraz w przy­padku 7 dni po uboju w przypadku owiec, kóz i cieląt.
10.Mięso pozyskane na potrzeby własne nie może być wprowa­dzone do obrotu (nie może być odsprzedane), może służyć do spożycia i przero­bienia na potrzeby własne.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Hajnówce
Jan Dynkowski

Wyciąg przepisów z niżej podanego rozporządzenia MRiRW dotyczących nakazów w obszarze ochronnym wymienionym w części I ust. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich
(Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47),

( gminy : Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, miasto Hajnówka, )

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń


Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików, na obszarach wymienionych w części I ust. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47), zwanych dalej „obszarami ochronnymi", oraz na obszarach wymienionych w części II ust. 2 załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami", nakazuje się:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:
a) wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,
b) wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń – a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego;
5) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
§ 2.
1. Na obszarze ochronnym oraz na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego", pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

§ 3.
1. Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze objętym ograniczeniami lub z tych obszarów.
2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu, o którym mowa w ust. 1, jest przechowywany przez podmiot, który dokonał przemieszczenia określonego w ust. 1, przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia.
3. Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

§ 15.
1. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1) z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym albo na obszarze objętym ograniczeniami, lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa w § 11 ust. 2;
2) w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym lub obszarze objętym ograniczeniami od świń chorych lub ze świń padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

2. Posiadacz świń informuje urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym lub na obszarze objętym ograniczeniami.

 

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.