OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż instalacji solarnych”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dostawa i montaż instalacji solarnych”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219, do dnia 19.08.2013r. do godz. 10:00

 

PLIKID O POBRANIA:

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

opracowanie: Eugeniusz Wiluk

 

Hajnówka, dnia 2013.08.12

PG.271.2.2013

Informuje się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji solarnych” wpłynęło odwołanie.Jednocześnie, zgodnie z art. 185 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wzywa się wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

PLIK DO POBRANIA:

Odwołanie

                                                                                                Eugeniusz Wiluk

 

Hajnówka, dnia 2013.08.14

PG.271.2.2013

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaw postępowaniu pn. „Dostawa i montaż instalacji solarnych"

 

Na podstawie art. 38 ust.4 oraz art. 182 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w pkt 13, ppkt 1 i ppkt 2 otrzymują brzmienie:

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 219

do dnia 2013.09.02 do godz. 10:00

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 211

w dniu 2013.09.02 o godz. 10:15

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Hajnówka, dnia 2013.08.14

PG.271.2.2013

Informacja

o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji solarnych"

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje się o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostaw i montaż instalacji solarnych" w ten sposób, że pkt 10 ogłoszenia otrzymuje brzmienie: Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. 219 - sekretariat Urzędu. Termin złożenia ofert - do dnia 2013.09.02 do godz. 10:00.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  z dnia 9 08.20913r.

1. Proszę o podanie numeru PKOB dla budynków, w których będą montowane instalacje solarne w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT. Proszę o podanie czy w przedmiotowym postępowaniu występują przesłanki zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Jakie? Proszę o wskazanie, czy budynki mieszkalne, na których montowane będą instalacje solarne przekraczają powierzchnię użytkową 300 m2, w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT.
Odp. W niniejszym postępowaniu, dla budynków użyteczności publicznej obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 23%, natomiast dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w wysokości 8%.

2. Czy wnosząc wadium w innej formie niż pieniężna, Zamawiający dopuszcza umieszczenie oryginał dokumentu wadium w osobnej kopercie razem z ofertą przetargową?
Odp. Zgodnie z pkt 10 ppkt. 4 siwz dowód wpłaty wadium, bez względu na jego formę należy dołączyć do oferty, a zgodnie z pkt 12 ppkt 8 siwz ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie. Zatem dowód wpłaty wadium powinien się znaleźć w kopercie, razem z ofertą.

 

3. W jaki sposób powinny zostać dołączone do oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?
Odp. Formularz ofertowy zawiera możliwość określenia listy dokumentów, zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

4. Czy na kopercie przetargowej należy umieścić nazwę Wykonawcy?
Odp. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 12 określa sposób przygotowania oferty. Zamawiający nie wymaga, aby na kopercie znalazła się nazwa Wykonawcy.

 

5. Opisany system w punkcie 3.3 projektu instalacji solarnej zakłada, że „System należy napełnić taką ilością płynu solarnego, aby przy wyłączonym systemie płyn solarny znajdował się tylko w wymienniku ciepła obiegu solarnego". Prosimy o wyjaśnienie jak w takim przypadku ma pracować pompa solarna?
Opisany system w punkcie 3.3 projektu instalacji solarnej zakłada, że „System należy napełnić taką ilością płynu solarnego, aby przy wyłączonym systemie płyn solarny znajdował się tylko w wymienniku ciepła obiegu solarnego". W innym miejscu projektu jest, że podczas postoju „płyn solarny zbiera się w wężownicy rurowej zasobnika, w pompie kolektora i w rurach przyłączeniowych solarnych na wysokości zasobnika. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie układów z typowym układem „drain back", w którym glikol podczas postoju instalacji znajduje się w wymienniku, pompie solarnej i rurach na wysokości pomieszczenia, w którym zainstalowany został zasobnik.
Odp. W stanie spoczynku systemu płyn znajduje się w module wymiennika ciepła rozumianym jako wężownica w pojemnościowym podgrzewaczu wody wraz z przyległymi elementami systemu, w tym pompą lub płytowym wymienniku ciepła z przylegającym do niego układem rur i pompą obiegową. W czasie ponownej pracy instalacji pompa startuje i tłoczy płyn do kolektorów. Po podgrzaniu spływa on do wymiennika ciepła, gdzie przekazuje energię. Zamawiający dopuszcza stosowanie systemu „drain back" tak jak to zostało zapisane w SSTWiORB.

 

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy o mniejszej wysokości podnoszenia niż 12 m.?
Odp. Zaproponowana wysokość podnoszenia pompy obiegowej zapewnia możliwość swobodnej instalacji systemu w każdym z budynków. Dopuszczalne jest zastosowanie w części budynków pompy o mniejszej wysokości podnoszenia, dostosowanej do parametrów danej instalacji.

 

7. W wymaganiach odnośnie sterownika Zamawiający wymaga, aby układ automatyki posiadał funkcję ustawienia minimalnej temperatury do uruchomienia dogrzewania przez dodatkowe źródło ciepła. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być realizowana ta funkcja i jak ona ma działać w połączeniu z np. piecem węglowym bez sterowania.
W wymaganiach odnośnie sterownika Zamawiający wymaga, aby układ automatyki posiadał funkcję zabezpieczenia przed bakteriami legionelli. Prosimy o opis jak ma być realizowana ta funkcja. Czy przegrzew ma być realizowany z kolektorów. Jeżeli z dodatkowego źródła ciepła to proszę o opis w jaki sposób ma działać ta funkcja w połączeniu z np. piecem węglowym.
Odp. Automatyka musi posiadać funkcję zabezpieczenia przed bakteriami legionelli za pomocą sygnału wysyłanego na przekaźnik do pompy ładującej zasobnik z dodatkowego źródła ciepła. Jednak dotyczy to tylko urządzeń, które będą w stanie zrealizować taką funkcję (np. kotły gazowe i olejowe).

 

Eugeniusz Wiluk

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 30.07.2013r.

PG.271.2.2013

1. Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z pkt. 5.1.2 za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał 3 zamówienia, których przedmiotem była

dostawa i montaż instalacji solarnych o łącznej wartości min. 1,5 mln. zł. brutto?

Odp. Zamawiający nie uzna takiej wiedzy i doświadczenia za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2 SIWZ. Zgodnie z zapisem siwz wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 3 zamówienia o wartości min. 0,5 mln. zł. brutto każde.

 

2. Czy można przytoczyć także alternatywne solarcollectors, który może także generować ciepło w zimie? Oferujemy rozwiązania hybrydowe oparte na pompach ciepła, które może być obsługiwane z PV w wersji hybrydowej.

Odp. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu systemu płaskich kolektorów słonecznych z bezpośrednim przepływem czynnika w postaci roztworu glikolu propylenowego. W skład układu nie wchodzą moduły fotowoltaniczne i pompa ciepła.

 

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora równoważnego, posiadającego podobne parametry wobec wskazanych w projektach, lecz o innej strukturze „pochłaniacza” niż serpentyna pozioma, jednak takiej, która zapewni działanie systemu w sposób dokładnie opisany w projektach?

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora o harfowym układzie orurowania absorbera?

Odp. Układ hydrauliczny poszczególnych instalacji z kolektorami słonecznymi, które są przedmiotem zamówienia został zaprojektowany tak, by uzyskać maksymalną sprawność, bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji. Na etapie projektowania jedną z kluczowych kwestii było zapewnienie równomiernego przepływu czynnika przez poszczególne kolektory, a jednocześnie minimalizację oporów hydraulicznych pola kolektorów. W tym celu zastosowano połączenie poszczególnych kolektorów w układzie równoległo-szeregowym w systemie Tichelmana. Jednocześnie dla zapewnienia równomiernego przepływu wymagany był odpowiedni autorytet hydrauliczny kolektora w stosunku do oporów instalacji. Uzyskano go poprzez minimalizację ilości kolektorów w rzędzie (stosując kolektory o możliwie dużej powierzchni) oraz zastosowanie kolektorów z absorberem w postaci pojedynczego meandra, serpentyny”. Finalnie ustawienie kolektorów w układzie Tichelmana pozwala na zminimalizowanie oporów przepływu i związanych z tym kosztów pompowania czynnika, a zastosowanie kolektorów o możliwie dużej powierzchni i absorberze wyposażonym w pojedynczą rurę pozwala osiągnąć odpowiedni autorytet hydrauliczny, a przez to równomierny przepływ czynnika przez poszczególne kolektory. Zastosowanie kolektorów o układzie harfowym, wyposażonych w co najmniej kilka pionowych rur sprawiłoby, że opory poszczególnych kolektorów byłyby bardzo małe w stosunku do oporów hydraulicznych instalacji. Bardzo niska wartość autorytetu hydraulicznego poszczególnych kolektorów w danym polu groziłaby nierównomiernym przepływem instalacji.

Z powyższych przyczyn wymagane jest zastosowanie kolektorów wyposażonych w pojedynczą rurę absorbera i układ meandryczny.

 

4. Zgodnie z projektem budowlanym dla budynków użyteczności publicznej na str. Nr 4 znajduje się zestawienie obiektów oraz przyjęta ilość kolektorów słonecznych, prosimy o podanie prawidłowej ilości płyt ponieważ według podsumowania jest 56 szt. a po zsumowaniu poszczególnych ilości jest 59 szt.

 Odp. Jest to oczywista omyłka - w zestawieniu podane są prawidłowo ilości kolektorów natomiast błędnie zsumowane. Prawidłowa wartość to 59 szt.

 

5. W zawartych dokumentach zamówienia „Dostawa i montaż instalacji solarnych” w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych znajduje się adnotacja mówiąca o konieczności zapoznania się z przedmiarem robót oraz projektem instalacji sanitarnych w celu sporządzenia oferty. Jednak obu tych dokumentów nie załączono w dokumentacji zamówienia. W związku z tym chciałabym uzyskać informację o sposobie pozyskania projektu i przedmiaru robót budowlanych.

Odp. Projektant nazwał „przedmiarem robót” opracowanie wymieniające rodzaj robót do wykonania bez ich ilościowego obmiaru. Ponieważ cena ofertowa ma być ceną ryczałtową zamawiający nie publikował takiego „przedmiaru”. „Projekt instalacji sanitarnych” należy rozumieć, jako projekt instalacji solarnych, który jest dołączony do materiałów przetargowych.

 

Eugeniusz Wiluk

Hajnówka, dnia 2013.07.30

 

 

PG.271.2.2013

 

 

 

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pn. „Dostawa i montaż instalacji solarnych”

 

 

1. Czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z pkt. 5.1.2 za

spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał 3 zamówienia, których przedmiotem była

dostawa i montaż instalacji solarnych o łącznej wartości min. 1,5 mln. zł. brutto?

Odp. Zamawiający nie uzna takiej wiedzy i doświadczenia za spełnienie warunku określonego

w pkt 5.1.2 SIWZ. Zgodnie z zapisem siwz wykonawca musi wykazać, że wykonał co

najmniej 3 zamówienia o wartości min. 0,5 mln. zł. brutto każde.

2. Czy można przytoczyć także alternatywne solarcollectors, który może także generować ciepło w

zimie? Oferujemy rozwiązania hybrydowe oparte na pompach ciepła, które może być

obsługiwane z PV w wersji hybrydowej.

Odp. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu systemu płaskich kolektorów słonecznych z

bezpośrednim przepływem czynnika w postaci roztworu glikolu propylenowego. W skład

układu nie wchodzą moduły fotowoltaniczne i pompa ciepła.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora równoważnego, posiadającego podobne

parametry wobec wskazanych w projektach, lecz o innej strukturze „pochłaniacza” niż

serpentyna pozioma, jednak takiej, która zapewni działanie systemu w sposób dokładnie opisany

w projektach?

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektora o harfowym układzie orurowania absorbera?

Odp. Układ hydrauliczny poszczególnych instalacji z kolektorami słonecznymi, które są

przedmiotem zamówienia został zaprojektowany tak, by uzyskać maksymalną sprawność,

bezpieczeństwo i niezawodność eksploatacji. Na etapie projektowania jedną z kluczowych

kwestii było zapewnienie równomiernego przepływu czynnika przez poszczególne kolektory, a

jednocześnie minimalizację oporów hydraulicznych pola kolektorów. W tym celu zastosowano

połączenie poszczególnych kolektorów w układzie równoległo-szeregowym w systemie

Tichelmana. Jednocześnie dla zapewnienia równomiernego przepływu wymagany był

odpowiedni autorytet hydrauliczny kolektora w stosunku do oporów instalacji. Uzyskano go

poprzez minimalizację ilości kolektorów w rzędzie (stosując kolektory o możliwie dużej

powierzchni) oraz zastosowanie kolektorów z absorberem w postaci pojedynczego meandra

„serpentyny”. Finalnie ustawienie kolektorów w układzie Tichelmana pozwala na

zminimalizowanie oporów przepływu i związanych z tym kosztów pompowania czynnika, a

zastosowanie kolektorów o możliwie dużej powierzchni i absorberze wyposażonym w

pojedynczą rurę pozwala osiągnąć odpowiedni autorytet hydrauliczny, a przez to równomierny

przepływ czynnika przez poszczególne kolektory.

Zastosowanie kolektorów o układzie harfowym, wyposażonych w co najmniej kilka

pionowych rur sprawiłoby, że opory poszczególnych kolektorów byłyby bardzo małe w

stosunku do oporów hydraulicznych instalacji. Bardzo niska wartość autorytetu hydraulicznego

poszczególnych kolektorów w danym polu groziłaby nierównomiernym przepływem instalacji.

Z powyższych przyczyn wymagane jest zastosowanie kolektorów wyposażonych w pojedynczą

rurę absorbera i układ meandryczny.

 

4. Zgodnie z projektem budowlanym dla budynków użyteczności publicznej na str. Nr 4 znajduje się

zestawienie obiektów oraz przyjęta ilość kolektorów słonecznych, prosimy o podanie prawidłowej

ilości płyt ponieważ według podsumowania jest 56 szt. a po zsumowaniu poszczególnych ilości jest

59 szt.

Odp. Jest to oczywista omyłka - w zestawieniu podane są prawidłowo ilości kolektorów natomiast

błędnie zsumowane. Prawidłowa wartość to 59 szt.

5. W zawartych dokumentach zamówienia „Dostawa i montaż instalacji solarnych” w szczegółowych

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych znajduje się adnotacja

mówiąca o konieczności zapoznania się z przedmiarem robót oraz projektem instalacji sanitarnych

w celu sporządzenia oferty. Jednak obu tych dokumentów nie załączono w dokumentacji

zamówienia. W związku z tym chciałabym uzyskać informację o sposobie pozyskania projektu i

przedmiaru robót budowlanych.

Odp. Projektant nazwał „przedmiarem robót” opracowanie wymieniające rodzaj robót do

wykonania bez ich ilościowego obmiaru. Ponieważ cena ofertowa ma być ceną ryczałtową

zamawiający nie publikował takiego „przedmiaru”.

„Projekt instalacji sanitarnych” należy rozumieć, jako projekt instalacji solarnych, który jest

dołączony do materiałów przetargowych.

 

 

Eugeniusz Wiluk

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.