Hajnówka Dostępna w statystykach. Dane statystyczne dotyczące zamieszkiwania na terenie Powiatu Hajnowskiego i Gminy Miejskiej Hajnówka osób z niepełnosprawnościami

power

Każdy samorząd z osobna na obszarze swojej jednostki, zobligowany jest do zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami m.in. przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Znaczny zakres obowiązków na gminy nakłada Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami, której fundamentem jest Rządowy Program „Dostępność Plus”. Ostatni z dokumentów precyzuje grupy, których w szczególności dotyczy zagadnienie dostępności.

Są to:

 osoby na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;

 osoby niewidome i słabo widzące;

 osoby głuche i słabo słyszące;

 osoby głuchoniewidome;

 osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;

 osoby starsze i osłabione chorobami;

 kobiety w ciąży;

 osoby z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;

 osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);

 osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);

 osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami przypisane są Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, stanowiącego jednostkę budżetową Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Należą do nich:

- Opracowanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

- Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

- Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

- Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

- Informowanie o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Należy mieć na uwadze fakt, iż wśród nas funkcjonuje wiele osób zmagających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Każda grupa społeczna ma swoje potrzeby, aby móc normalnie poruszać się w przestrzeni publicznej (w wymiarze architektonicznym oraz społecznym). W celu zwiększenia świadomości społeczności lokalnej poniżej prezentujemy dane statystyczne (za okres styczeń 2007-luty 2020), prezentujące występowanie osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych gminach powiatu hajnowskiego. Ich szacowanie odbywa się na podstawie przyznawania prawomocnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce, uwzględniając jeden, dwa lub trzy symbole przyczyn niepełnosprawności. Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

   01-U – upośledzenie umysłowe;

   02-P – choroby psychiczne;

   03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

   04-O – choroby narządu wzroku;

   05-R – upośledzenie narządu ruchu;

   06-E – epilepsja;

   07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

   08-T – choroby układu pokarmowego;

   09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

   10-N – choroby neurologiczne;

   11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

   12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.


Osoby z niepełnosprawnościami na terenie miasta Hajnówka w statystykach

We wskazanym powyżej okresie w mieście Hajnówka odnotowano 2529 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wśród nich największą liczbę stanowią osoby z jednym symbolem przyczyn niepełnosprawności (1697 osób) i o umiarkowanym stopniu dysfunkcji. Na tle wszystkich gmin powiatu, miasto Hajnówka skupia najliczniejszy odsetek osób z niepełnosprawnościami.

Statystycznie rzecz ujmując osoba z niepełnosprawnością to kobieta, w wieku 60 lat i więcej z wykształceniem średnim, niepracująca, posiadająca orzeczenie w zakresie jednej przyczyny, najczęściej to upośledzenie ruchu.

Biorąc pod uwagę przyczynę choroby statystyki prezentują się następująco:

- 8 dzieci (0-16 lat) + 32 osoby dorosłe (16-60+lat) - upośledzenie umysłowe;

- 5 dzieci +224 osoby dorosłe - choroby psychiczne;

- 6 dzieci + 133 osoby dorosłe - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

- 8 dzieci + 105 osób dorosłych - choroby narządu wzroku;

- 13 dzieci + 1411 osób dorosłych - upośledzenie narządu ruchu;

- 1 dziecko + 26 osób dorosłych - epilepsja;

- 19 dzieci + 681 osób dorosłych - choroby układu oddechowego i krążenia;

- 2 dzieci + 86 osób dorosłych - choroby układu pokarmowego;

- 3 dzieci + 143 osoby dorosłe - choroby układu moczowo-płciowego;

- 15 dzieci + 380 osób dorosłych - choroby neurologiczne;

- 18 dzieci + 195 osób dorosłych - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

- 25 dzieci + 6 osób dorosłych - całościowe zaburzenia rozwojowe.

Poniżej zamieszczamy tabele prezentujące dane ujmujące wszystkie gminy powiatu hajnowskiego (załącznik 1 i 2).

 

Osoby niewidome i słabowidzące

Pieczę nad tą grupą sprawuje Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce. Liczy ono 49 członków:

- 45 osób słabowidzących, w tym 2 dzieci 

- 4 osoby niewidome, w tym 1 dziecko.

Z tego na terenie miasta zamieszkują 34 osoby, pozostałe 15 - na terenie powiatu hajnowskiego.

Osoby głuche i słabosłyszące

Dane Polskiego Związku Głuchych Zarząd Główny - Oddział Podlaski zawierają informacje, iż na terenie powiatu hajnowskiego zamieszkuje 61 osób z dysfunkcją słuchu (słabosłyszące, głuche w wielu 19-60 lat, 60+). Z tego na terenie miasta Hajnówka zamieszkuje 27 osób słabosłyszących i 14 osób głuchych. Spośród całej grupy ok. 25 posługuje się językiem migowym.

Liczby te należy dopełnić statystyką PCPR Hajnówka podane powyżej 6 dzieci + 133 osoby dorosłe - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (03-L).


Osoby starsze

W społeczeństwie polskim mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Jest ono zauważalne także w mieście Hajnówka oraz całym Powiecie Hajnowskim. Z roku na rok rośnie liczba osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, przy jednoczesnej niskiej skali urodzeń. Proces ten wymaga działań systemowych, które dostosowane będą do potrzeb osób starszych w bardzo szerokim zakresie (od wsparcia socjalnego, opiekę medyczną, ułatwienia architektoniczne w infrastrukturze miejskiej, komunikacji publicznej, usługach publicznych). Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2018, w mieście Hajnówka zamieszkiwało 12 768 osób w wieku produkcyjnym, 5191 osób w wieku poprodukcyjnym.

Podmiotem skupiającym swą działalność na potrzebach społecznych osób starszych jest Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Hajnówce. Pełni funkcję edukacyjną, kulturalną, społeczną realizowaną poprzez różnorodne zajęcia tematyczne, wykłady, seminaria, wycieczki.

 

Hajnowskie instytucje

Na terenie miasta pieczę nad osobami z niepełnosprawnością sprawuje kilka instytucji, które prowadzą działalność o charakterze opieczuńczo-wychowawczym, edukacyjnym. Mają one na celu przygotowanie jednostek o specyficznych potrzebach do funkcjonowania w społeczeństwie, do samodzielnego poruszania się w złożonym świecie, wydobycie z izolacji społecznej i integrację. Należą do nich:

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce - jest placówką dziennego pobytu, prowadzącą rehabilitację społeczną i zawodową, dla osób powyżej 18. roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) i z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej. Uczęszcza na nie 35 osób, z czego 20 jest z terenu miasta Hajnówka.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce - podmiot umożliwia realizację obowiązku szkolnego, kompleksowo zajmując się edukacją, wychowaniem i opieką nad osobami z różną niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z cechami autyzmu, w wieku od urodzenia do 24 roku życia. Liczy 47 wychowanków.

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce - dom przeznaczony jest dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo z terenu Hajnówki i gmin powiatu hajnowskiego. Celem jest zapewnienie podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego im na poprawienie jakości funkcjonowania w codziennym życiu, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.

Osoby z niepełnosprawnościami - statystyki cz.I

Osoby z niepełnosprawnościami - statystyki cz.II

Emilia Korolczuk

Specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Urząd Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.