„Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce"

Gmina Miejska Hajnówka realizuje inwestycję pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce", poprzez rozbudowę i adaptację budynku znajdującego się przy ul. 11 Listopada 22.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18 pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0278/18-00.

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka osób niesamodzielnych które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, wsparcia.

Powstanie tu miejsce, gdzie osoby powyżej 65 roku życia będą mogli spędzać wolny czas, uzyskać pomoc czy rozwijać swoje pasje. W Dziennym Domu Pomocy osobom starszym, niesamodzielnym bądź z niepełnosprawnościami zorganizowana będzie ośmiogodzinna opieka od poniedziałku do piątku, z zapewnieniem dwóch posiłków dziennie. Znajdzie się w nim miejsce dla około 20 osób.

W ramach prowadzonej działalności Dzienny Dom Pomocy swoim podopiecznym będzie oferował usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Umożliwi udział w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo. Seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy psychologicznej oraz uzyskać porady i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Okres realizacji projektu: od 09.05.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 837.516,16 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 711.888,72 PLN

 

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Source URL: http://www.hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/614-utworzenie-domu-dziennej-pomocy-w-hajnowce