Archiwum otwartych konkursów ofert

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ w 2019 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia w  2019r.

11 września 2019.

23 września 2019r.

Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019r.

Przedłużenie terminu składania ofert

27 maja 2019r.

28 czerwca 2019r.
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019

17 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS

17 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych
muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

17 maja 2019r.

14 czerwca 2019r.

Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi

15 marca 2019r.

29 marca 2019r.

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową  15 marca 2019r. 29 marca 2019r.
Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami  15 marca 2019r. 29 marca 2019r.
Konkurs w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
    1. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,
    2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 
 15 marca 2019r.

 Zadanie 1

Zadanie 2

Edukacja ekologiczna
    1. Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami
  2. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi
15 marca 2019r.

Zadanie 1

Zadanie 2

Wspieranie   inicjatyw   kulturalnych   mniejszości   narodowych   i   etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2019

21 grudnia 2018r.  15 stycznia 2019r.

Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka

21 grudnia 2018r. 18 stycznia 2019r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2018 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018

Oświadczenie organizatora wypoczynku

16 maja 2018r. 30 maja 2018r.

 Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS

Oświadczenie organizatora wypoczynku

16 maja 2018r. 30 maja 2018r.
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi 6 kwietnia 2018 r. 24 kwietnia 2018r.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka 22 grudnia 2017r. 19 stycznia 2018r.
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży AKCJA ZIMA 2018 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.
Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka 22 grudnia 2017r. 15 stycznia 2018r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE
Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2017. 10 maja 2017r. 30 maja 2017 
Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoloeniową 24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka 24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.
Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami
24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce

24 marca 2017r. 18 kwietnia 2017r.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka. 19 grudnia 2016r.  17 stycznia 2017r.
Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem. 19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.
Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2017. 19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce.

19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka.

19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.

19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

 19 grudnia 2016r. 13 stycznia 2017r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2016

PLIK DO POBRANIA:

Oświadczenie o przestrzegaiu warunków

29 kwietnia 2016r.

17 maja 2016r.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.

25 marca 2016 r.

11 kwietnia 2016r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2016

PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

Prowadzenie działań edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna w ramach uniwersytetów III wieku

18 grudnia 2015r. 14 stycznia 2016r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015

12 maja 

2015r.

11 czerwca 2015r.

Zadanie 1 

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 2

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 3

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r. 

Zadanie 4

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

25 marca 2015r. 3 kwietnia 2015r.

Zadanie 1

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Parku Wodnym w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej

24 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 2

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka

24 grudnia

2014r.

17 stycznia 2015r.

Zadanie 1

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 2

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 3

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015

PLIK DO POBRANIA do Zadania 3

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

22 grudnia

2014r.

14 stycznia 2015r.

Zadanie 4

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 5

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

Zadanie 6

Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

22 grudnia

2014r.

12 styczeń 2015r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2014 ROKU

OGŁOSZENIE

TERMIN SKŁADANIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas ferii letnich dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2014

UWAGA

Przedłużenie terminu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - do dn. 17.06.2014 r.

PLIK DO POBRANIA

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

16 maja 2014r.

 17 czerwca 2014r.

Zadanie 1 Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej 

w Hajnówce.

Zadanie 2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej 

w Hajnówce.

Zadanie 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację 

międzypokoleniową.

Zadanie 4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

21 marca 2014r.

10 kwietnia 2014r.

1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

14 stycznia 2014r.

2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014

UWAGA

Przedłużenie terminu podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - do dn. 17.01.2014 r.

      PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

23 grudnia 2013r.

16 stycznia 2014r.

4. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

5. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

7. Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka

23 grudnia 2013r.

11 stycznia 2014r.

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży "Akcja Lato 2013"

PLIK DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia organizatorów o spełnianiu warunków wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.)

27 maja 2013r. 

14 czerwca 2013 r.

1.Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.
2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
3. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową.
5. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka

26 marca 2013r.

12 kwietnia 2013r.

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

 Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

24 grudnia 2012r. 10 stycznia 2013r.

Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka.

24 grudnia 2012r.

10 stycznia 2013r.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.