Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań z zakresu profilaktyki zakażeń HIV

Centrum zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składania ofert w następujących typach zadań:

typ B – szkolenie certyfikacyjne dla konsultantów – prolongata certyfikatu;

typ C – programy skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań – działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM).

Treść ogłoszenia znajdą Państwo w załączeniu.

Termin realizacji zadań: od 1 października do 15 grudnia 2013 r.

Wszelkie druki niezbędne do złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej www.aids.gov.pl w zakładce współpraca
z NGO/ procedury i dokumenty http://www.aids.gov.pl/?page=dotacje&act=doc

Termin składania ofert upływa 12 września o godzinie 15.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań z zakresu profilaktyki zakażeń HIV. Centrum zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składania ofert
w następujących typach zadań:

 

 1. Rodzaj zadań

TYP B
SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE DLA KONSULTANTÓW (prolongata certyfikatu)

Kod: B/SZKOLENIE/13

Przedmiotem konkursu jest organizacja szkolenia certyfikacyjnego dla konsultantów – pracowników telefonów zaufania, poradni itp. czynnie pracujących w poradnictwie w zakresie HIV/AIDS, którym wygasła ważność certyfikatu wydanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności potrzebnych w pracy konsultanta.

Program szkolenia powinien uwzględniać wykłady, warsztaty i superwizję.

Niezbędny zakres tematyczny:

- epidemiologia HIV/AIDS

- aspekty medyczne i diagnostyczne

- poradnictwo w pracy konsultanta

- inne choroby przenoszone drogą płciową

- superwizja

Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem w formie obrony studium przypadku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Szacunkowa wielkość środków na 2013 rok do 10.000,00 zł

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na prowadzenie tego rodzaju działań w 2012 i 2013 roku wyniosła 0 zł

TYP C

PROGRAMY SKIEROWANE DO OSÓB

O ZWIĘKSZONYM POZIOMIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ

Kod: C/MSM/13

Przedmiotem konkursu są działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Celem zadania jest zwiększenie dostępności do rzetelnej informacji
i edukacji nt. dróg przenoszenia zakażenia HIV i innych STI, bezpieczniejszych kontaktów seksualnych, które w efekcie prowadzić będą do zmniejszenia liczby zakażeń HIV w tej grupie odbiorców.

Przykładowe formy działań to:

 • działania z wykorzystaniem metody outreach (takie jak np. partyworking, networking)
  z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich
  materiałów edukacyjnych i promocyjnych, odpowiadających na potrzeby grupy docelowej (m in. pakiet edukacyjny z prezerwatywą pogrubioną/normalną/do seksu oralnego i lubrykantem; ulotki; wlepki/naklejki; inne);

 • szkolenia dla osób pracujących w tych środowiskach, w tym także peer education (np. szkolenie dla partyworkerów; szkolenia dla barmanów i inne);

 • nowoczesne metody komunikacji/edukacji z osobami podejmującymi ryzykowne zachowania w tym dla MSM eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi;

 • akcje profilaktyczno-edukacyjne.

Projekty powinny odwoływać się i wykorzystywać najnowszą wiedzę nt. chorób przenoszonych drogą płciową w tym HIV/AIDS dostosowaną do specyfiki grupy docelowej ze szczególnym uwzględnieniem takich ryzykownych zachowań jak promiskuityzm i niechęć od stosowania prezerwatyw. Projekt powinien zawierać propozycję jak najbardziej kompleksowej odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby tych środowisk.

Preferowane będą oferty o zasięgu ponawojewódzkim, uwzględniające współpracę między organizacjami pozarządowymi, instytucjami, klubami, portalami społecznościowymi etc.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2013 roku: 90.000,00 zł

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na prowadzenie tego rodzaju działań w 2012 i 2013 roku wyniosła 0 zł

*****************************************************************

 1. Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie w celu udzielenia dotacji celowej z budżetu Ministra Zdrowia na realizację zadań z zakresu problematyki HIV/AIDS odbywa się w oparciu o zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Warunkiem przyznania dotacji będzie spełnienie przez Oferenta określonych wymogów, zgodnie z „Procedurami wyboru w roku 2013 realizatorów programów profilaktycznych w ramach Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016” wraz z innymi dokumentami załączonymi do „Procedur…” dostępnymi na stronie internetowej KC ds. AIDS www.aids.gov.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, a także dysponowanie przez Zamawiającego odpowiednimi środkami finansowymi.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

Oczekiwany termin realizacji zadania: od 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

Warunki realizacji zadania:

Realizatorem zadania może zostać każdy z Oferentów, który spełni łącznie następujące wymagania:

 • posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy ,

 • jego zadania statutowe są zbieżne ze strategią Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 - 2016, a także priorytetami lokalnymi /wojewódzkimi,

 • dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego programu profilaktycznego (zadania) oraz posiada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

 • jest wiarygodny pod względem finansowym,

 • jest zdolny do realizacji zadania zgodnie z opisem zadania zawartym w ogłoszeniu,

 • dysponuje środkami finansowymi własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy możliwe do udokumentowania na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2013 r. do godziny 1500 (decyduje data wpływu do Centrum). Na adres: Krajowe Centrum ds. AIDS, ul. Samsonowska 1, 02-829 Warszawa (zgodnie z opisem na kopercie zawartym w „Procedurach wyboru …..” rozdział 3.5).

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb stosowany przy wyborze ofert:

 • w celu oceny ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową w składzie co najmniej trzech osób i wyznacza spośród nich Przewodniczącego,

 • otwarcie ofert następuje na posiedzeniu Komisji Konkursowej w siedzibie Krajowego Centrum ds. AIDS,

 • postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej ofert – szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 4 „Procedur wyboru ……”,

 • podstawą do sporządzenia umowy lub porozumienia na realizację zadania jest pisemny protokół przygotowany przez Komisję Konkursową, kwalifikującą złożone oferty do otrzymania dotacji, zaakceptowany przez Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert:

 • poprawność przygotowania oferty pod względem formalnym i merytorycznym (zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny formalnej i merytorycznej – „Procedury wyboru…..” rozdział 3.7 i 3.8),

 • udokumentowana możliwość realizacji programu zgodnie z określonymi warunkami realizacji zadania,

 • w typie C dodatkowo punktowana będzie współpraca w realizacji zadania pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami, klubami, portalami społecznościowymi etc.

Termin ogłoszenia wyników konkursu:

26 września 2013 roku na stronie www.aids.gov.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Krajowego Centrum oraz w BIP-ie. Krajowe Centrum ds. AIDS zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.