OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Hajnówka, 04 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań:

  1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka,

  2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,

  3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018,

  4. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce,

  5. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,

  6. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej,

  7. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,

  8. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 27 grudnia 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

PLIK DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.