REGULAMIN konkursu literackiego dla gimnazjalistów 2014 „Moja polska rzeczywistość”

Regulamin konkursu literackiego dla gimnazjalistów 2014
„Moja polska rzeczywistość”


Organizator konkursu
1.   Organizatorem konkursu literackiego dla gimnazjalistów, jest Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00 – 330, zwane dalej „Towarzystwem”.
2.   Organizator podejmuje się organizacji oraz przeprowadzenia konkursu literackiego dla gimnazjalistów, zwanego dalej „Konkursem”, pod hasłem przewodnim „Moja polska rzeczywistość”.  

Zadanie konkursowe
3.   Zadaniem uczestnika Konkursu jest nadesłanie eseju, którego treść wyczerpuje jeden z poniższych tematów:

Cele Konkursu
4.   Celem Konkursu jest popularyzacja idei międzykulturowej edukacji i wychowania młodzieży, przy pełnym poszanowaniu odrębności etnicznych, wyznaniowych i kulturowych, poprzez własną aktywność i osobisty przykład.
5.   Konkurs ma również na celu popularyzację działań statutowych podejmowanych przez Towarzystwo. W szczególności ma za zadanie popularyzować zainteresowanie możliwościami edukacji zagranicznej oraz wspierać działalność prowadzoną w tym zakresie przez Towarzystwo.

Wymogi formalne
6.   Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów (klasy I - III) z całej Polski.
7.   Językiem, w jakim napisane mają być zgłaszane do Konkursu prace, jest język polski.
8.   Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości zarówno przez autora jak i przez jego opiekuna prawnego.
9.   Nadsyłając pracę na Konkurs, zgłaszający poświadcza, że przedstawia tekst samodzielny, własnego autorstwa.
10. Nadesłana praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana – w części lub we fragmentach.
11. Praca zgłoszona do konkursu nie może być nagrodzona w żadnym innym konkursie. Nie jest także dopuszczalne, by równocześnie kandydowała w innym konkursie, choćby jego rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.
12. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
13. Objętość pracy powinna wynosić 1-2 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na stronie). W powyższy limit nie wlicza się przypisów oraz bibliografii.
14. Prace konkursowe należy wysłać za pomocą formularza na stronie:
www.uwc.org.pl/konkursgimnazjalny. Zaleca się przygotowanie eseju w edytorze tekstu (np. MS Word), a następnie skopiowanie zawartości do odpowiedniego pola w formularzu.

Terminy
15. Organizator przyjmuje prace do 31 maja 2014 r., do godziny 23.59. Prace nadesłane po ww. terminie nie zostaną dopuszczone do rywalizacji konkursowej. O dochowaniu terminu przez autorów decydować będzie data oraz godzina wysłania formularza.
16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 czerwca 2014 r. na stronie internetowej Towarzystwa (www.uwc.org.pl).
17. Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Zjazdu Absolwentów Towarzystwa 2014.

Komisja konkursowa
18. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Towarzystwa.
19. Członkami Komisji Konkursowej nie mogą być osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.

Kryteria oceny prac
20. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie kierować się (w tej kolejności):

Nagrody
21. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd dla jednej osoby na dwutygodniowy program edukacji zagranicznej organizowany przez UWC Great Britain we współpracy z Towarzystwem Szkół Zjednoczonego Świata oraz przedstawicielami UWC w Austrii, Niemczech, Malcie, Słowacji. Wyjazd odbędzie się w sierpniu 2014 r. Nagroda pokrywa całkowite koszty podróży oraz pobytu na Szetlandach.
22. Laureaci konkursu (I oraz II miejsce) zostaną dodatkowo objęci opieką mentorską przez członka Towarzystwa przez okres 1 roku.  
23. Laureaci konkursu (I oraz II miejsce) zostaną dodatkowo zaproszeni na Zjazd Absolwentów Towarzystwa 2014.

Prawa autorskie
24. Prawa autorskie do zwycięskich esejów należą do laureatów. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji całości lub części zwycięskich prac w mediach tradycyjnych (prasie, telewizji, radiu) oraz cyfrowych (internecie) w celach promocyjnych Towarzystwa. Towarzystwo nie uiści żadnych płatności na poczet praw autorskich do prac konkursowych.
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz zdjęć nagrodzonych osób, co obejmuje m.in. ich publikację na stronie www.uwc.org.pl, wykorzystywanie ich do celów promocyjnych Towarzystwa, przekazywanie ich do publikacji patronom medialnym konkursu.

14.05.13 konkurs

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.