REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „Puszczańska pocztówka wielkanocna”

 

 

14.03.06 konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „Puszczańska pocztówka wielkanocna”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie ,,Puszczańska Wielkanocna Pocztówka”

 2. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej’’.

 3. Współorganizatorem jest Galeria ,,Ławeczka”.

 4. Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urząd Miasta Hajnówka, Park Wodny w Hajnówce.

 5. Regulamin konkursu obowiązujący uczestników zamieszczony jest na stronie www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb oraz zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną.

 6. Konkurs rozpoczyna się od 3 marca 2014 r.

§ 2

Cele Konkursu

 

Celem konkursu jest:

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz literackich wśród dzieci i młodzieży.

 2. Nauka wyrażania sowich przemyśleń i odczuć w różny sposób.

 3. Promocja Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Region Puszczy Białowieskiej’’ wśród lokalnej społeczności.

 4. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, gimnazjum w następujących kategoriach wiekowych:

 1. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.

 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 3. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych) itp.

 4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 złożonym na pół. (cztery strony formatu A5).

 5. Wyżej punktowane będą te prace, które opatrzone zostaną krótkimi, samodzielnie napisanymi życzeniami (forma dowolna: rym, wiersz biały).

 6. Prace mogą być wykonane na zajęciach w placówkach oświatowych, wychowawczych, a także indywidualnie.

 7. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

 1. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik numer 1 Regulaminu) oraz wymagane oświadczenia. Wzory wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do szkół. Dokumenty będzie można również pobrać ze strony internetowej www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb lub otrzymać bezpośrednio w biurze LOT, które mieści się przy ulicy 3 Maja 45, 17 – 200 Hajnówka. Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!

 2. Prace mogą składać: rodzice uczniów, nauczyciele bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia.

 3. Temat prac powinien być związany z Wielkanocą. Szczególnie promowane będą prace, które nawiązywać będą do regionu Puszczy Białowieskiej (wykorzystany motyw puszczy czy żubra).

 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

 5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 7. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

 

Prace należy składać do 10 kwietnia 2014r., bezpośrednio w siedzibie organizacji bądź na adres::

 

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej’’

Ul. 3 Maja 45

17 – 200 Hajnówka

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

pt. „Puszczańska pocztówka wielkanocna

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela biuro LOT Region Puszczy Białowieskiej -

85 682 43 81, tel/fax 85 682 51 41

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich niewystarczającej ilości. W związku z tym wydłużeniu ulegnie termin rozwiązania konkursu.

 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

 3. Jury pod uwagę weźmie:

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej LOT, www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb

 2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo w terminie 15 – 18.04.2014r.

 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Ławeczka. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25.04.2014 r. w Galerii Ławeczka.

§ 6

Nagrody

Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Pozostali uczestniczy otrzymają drobne upominki, związane z tematyką regionu Puszczy Białowieskiej.

§ 7

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.

 3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej wynosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.

 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.

 7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą rozstrzygane polubownie.

 8. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Kara zgłoszenia i oświadczenia

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej’’

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.