Kryteria i terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo!

 1. Rekrutacja do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2017/2018 oraz Uchwale Nr XXVII/177/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017 r. sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 5. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 6. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych można pobrać ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio w danej placówce.

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,

 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,

 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,

 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.04.2017 r.

do 14.05.2017 r.

od 05.06.2017 r.

do 12.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)1

od 15.05.2017 r.

do 22.05.2017 r.

od 13.06.2017 r.

do 16.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.05.2017 r.

17.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci

pisemnego oświadczenia

od 24.05.2017 r.

do 31.05.2017 r.

od 18.06.2017 r.

do 23.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02.06.2017 r.

do końca sierpnia 2017 r.

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 
Załączniki:

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.