Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo!

 1. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 39/2017 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2017/2018 oraz Uchwale Nr XXVII/176/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola składają, do dyrektora placówki, deklarację o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola (deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego), którą należy złożyć w terminie od 10 do 18 kwietnia 2017 r. Deklarację należy pobrać w placówce, do której uczęszcza dziecko.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko
  do przedszkola, rozpoczynają wypełnianie
  wniosku od wpisania nazwy/numeru placówki najbardziej preferowanych (placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko). We wniosku można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których chcieliby zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc.

 5. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011 - 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 6. Wnioski można pobrać ze stron internetowych Urzędu Miasta Hajnówka, przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów,

 • dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka – 15 punktów,

 • dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów,

 • dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 10 punktów,

 • dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

 

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego.

3.Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.04.2017 r.

do 14.05.2017 r.

od 05.06.2017 r.

do 12.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

od 15.05.2017 r.

do 22.05.2017 r.

od 13.06.2017 r.

do 16.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.05.2017 r.

17.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci

pisemnego oświadczenia

od 24.05.2017 r.

do 31.05.2017 r.

od 18.06.2017 r.

do 26.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02.06.2017 r.

28.06.2017 r.

 

Uwagi końcowe

1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.

3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem miasta Hajnówka można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami.

4. W terminie 24 - 31 maja 2017 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

załączniki:
Uchwala_rekrutacja_do_przedszkoli.pdf
Wniosek_z_zalacznikami_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf
Zarzadzenie_Nr_39_2017.pdf

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.