ZASIŁEK SZKOLNY - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

ZASIŁEK SZKOLNY - POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny,

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia ( jeśli uczy się poza miastem Hajnówka),

- dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego w rodzinie ucznia

 Kto może złożyć wniosek

-  rodzice niepełnoletniego ucznia,

- pełnoletni uczeń,

- dyrektor szkoły

 Termin złożenia wniosku

Nie dłuższy niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy:

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

 Miejsce złożenia dokumentów

- Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter)

- sekretariat urzędu pok. 219

 Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

1. Zasiłek szkolny skierowany jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej wystąpieniem w rodzinie zdarzenia losowego, np. śmierć członka rodziny, kradzież majątku, szkody spowodowane pożarem, powodzią, ciężka choroba ucznia, rodzica np. nowotworowa. Przy zasiłku szkolnym nie występuje kryterium dochodowe jednak, należy wykazać, iż zaistniałe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia.

2. O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie.

3. Zasiłek szkolny od 01.09.2019r. będzie przysługiwać:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o

uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

4. Wykazać należy dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. W przypadku utraty dochodu wykazuje się dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł. Dochód ten należy pomniejszyć o miesięczną składkę KRUS.

Każdy z członków rodziny, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie swoich dochodów. Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

5. Dochody które należy wykazać:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,

- emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,

- świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,

- otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób,

- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,

- zasiłek dla bezrobotnych, stażowe,

- osoba nie zarejestrowana lub zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza na potwierdzenie pisemne oświadczenie,

- pomoc pieniężna z tytułu stanowienia rodziny zastępczej,

- na potwierdzenie posiadania użytków rolnych załącza się zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych,

- potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,

- dochód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego,

- pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom,

6. Do dochodu nie wlicza się:

 • zasiłku celowego;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 +, przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

 • wartości świadczenia w naturze;

 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ust. 5a i ust. 9 ustawy o pomocy społecznej;

 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

7. Zwrot wydatków edukacyjnych w ramach zasiłku

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawiane na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Wydatki edukacyjne zwracane będą wnioskodawcy:

- w kasie urzędu lub

- na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

8. Wydatki edukacyjne podlegające zwrotowi (lista do pobrania)

9. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, parter, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Załączniki do pobrania

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.