Zasady ubiegania się o stypendia socjalne w roku szkolnym 2020/2021

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK  SZKOLNY 2020/2021, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W MIEŚCIE  HAJNÓWKA  

     W  roku  szkolnym  2020/2021  wnioski  o  stypendium  szkolne  można  składać  jeśli  miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę  w  rodzinie  ucznia  wynosi  do  528 zł netto na osobę. We  wniosku  należy  wykazać  dochody  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  złożenia wniosku tj. z SIERPNIA 2020 r.


Termin składania wniosków:
- od  1 do 15 września 2020 r. (nieprzekraczalny termin)   
- w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2020 r. (gdyż słuchacze kolegium, rok szkolny rozpoczynają od 1 października)

    Stypendium  szkolne  przysługuje  wyłącznie  uczniom  zamieszkałym  na  terenie  Gminy Miejskiej  Hajnówka  (miasto  Hajnówka),  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej wynikającej  z  niskich  dochodów  przypadających  na  jednego  członka  w  rodzinie,  w szczególności  gdy  występują  okoliczności:  bezrobocie,  niepełnosprawność,  ciężka  lub długotrwała  choroba,  wielodzietność,  rodzina  niepełna,  alkoholizm,  narkomania,  brak  umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 
Wniosek mogą złożyć:   
-  rodzice niepełnoletniego ucznia,        
- pełnoletni uczeń,             
- dyrektor szkoły
 
Wnioski przyjmowane są w:  
- szkołach na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,
- Zespole  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  Urzędu  Miasta  Hajnówka  (pokój  11,  parter),  w przypadku gdy uczeń uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).  
Do  wniosku  załącza  się  wówczas  zaświadczenie  dyrektora  szkoły  potwierdzające  naukę ucznia  w  szkole  poza  miastem  Hajnówka.  Ponadto zaświadczenie  powinno  zawierać informację czy szkoła jest placówką publiczną czy niepubliczną.  Każdy z  członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.  
Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:  
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku  (tj.  z  sierpnia),  a  w  przypadku  dochodu  utraconego,  z  miesiąca  złożenia wniosku (tj. z września),  jak niżej:
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;  
- emerytura,  renta,  świadczenie  przedemerytalne,  zasiłek  rehabilitacyjny,  zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
- świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie  z  funduszu  alimentacyjnego,  zasiłek  rodzinny  i  dodatki  do  niego  np.  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej,  z  tytułu  samotnego  wychowania dziecka,  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego,  świadczenie rodzicielskie;
- alimenty otrzymywane, alimenty świadczone na rzecz innych osób; 

- dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;

- zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy;
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu lub odmowie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).
Osoba  bezrobotna  nie  zarejestrowana  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;
- zaświadczenie  z  gminy  o  wielkości  posiadanych  użytków  rolnych  wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej).   Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
- dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2020 r.
- dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
- pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:
1. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności  ustalana  jest  na  podstawie  zaświadczenia  wydanego  przez  naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.  
Za  dochód  przyjmuje  się  przychód  z  tej  działalności  pomniejszony  o  koszty  uzyskania przychodu,  obciążenie  podatkiem  należnym  określonym  w  przepisach  o  podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych, związane  z  prowadzeniem  tej  działalności  oraz  odliczonymi  od  dochodu  składkami  na
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w  odrębnych  przepisach.  Dochód  ustala  się,  dzieląc  kwotę  dochodu  z  działalności gospodarczej  wykazanego  w  zeznaniu  podatkowym  złożonym  za  poprzedni  rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie  prowadził  działalności,  za  dochód  przyjmuje  się  kwotę  zadeklarowaną  w oświadczeniu tej osoby.
2.  opodatkowanej  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  zryczałtowanym  podatku dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby  fizyczne,  dochód stanowi  kwota  zadeklarowana  przez  osobę  w  pisemnym  oświadczeniu.  Do  wniosku załącza  się  zaświadczenie  wydane  przez  naczelnika  właściwego  urzędu  skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS przez osobę prowadzącą tę działalność gospodarczą.
 
Posiadane dochody należy pomniejszyć o:  
- podatek dochodowy od osób fizycznych;  
- składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;  
- alimenty świadczone na rzecz innych osób.
 
Nie wlicza się do dochodu :         
- zasiłku celowego;    
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;         
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- świadczenia,  które  przysługuje  osobie  bezrobotnej  z  tytułu  wykonywania  prac
społecznie użytecznych;
- pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  (stypendia  i  zasiłki  szkolne)  lub  o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium  Prezesa  Rady  Ministrów,  stypendium  ministra  właściwego  do  spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia  wychowawczego  tzw.  500  +,  przyznawanego  na  podstawie  ustawy  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- dodatku  wychowawczego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- wartości świadczenia w naturze;
- nagrody  specjalnej  Prezesa  Rady  Ministrów  przyznawanej  na  podstawie  art.  31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
- świadczenia  pieniężnego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  20  marca  2015  r.  o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo  zatrudnianym  w  kopalniach  węgla,  kamieniołomach,  zakładach  md uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach  deportowanych  do  pracy  przymusowej  oraz  osadzonych  w  obozach  pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy  z  dnia  16  listopada  2006  r.  o  świadczeniu  pieniężnym  i  uprawnieniach przysługujących  cywilnym  niewidomym  ofiarom  działań  wojennych  oraz  w  art.  10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
•  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
•  świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.                          

         ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
 
Podstawą  do  refundacji  wydatków  są  wyłącznie  faktury,  rachunki,  dowody  wpłaty  KP wystawiane  na  wnioskodawcę  (rodzica,  pełnoletniego  ucznia),  dokumentujące  koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.  
      Wydatki zwracane będą na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy lub w kasie urzędu, na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.  
      Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.  
      Uwaga:  Wnioskodawcom  zwracane  będą  także  koszty  zakupu  podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2020 r., na rok szkolny 2020/2021.   
 
WYKAZ  ZAKUPÓW  EDUKACYJNYCH  ZA KTÓRE DOKONYWANY JEST ZWROT  W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO :
- podręczników,  lektur,  ćwiczeń,  słowników,  atlasów,  wydawnictw  o  charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
- pomocy  dydaktycznych  niezbędnych  do  pracy  na  lekcjach  w  danym  typie  szkoły  i profilu kształcenia,
- materiałów papierniczych, piśmienniczych, przyborów szkolnych,  
- biurka, fotela lub krzesła do biurka,
- okularów korygujących wzrok,
- plecaka,  tornistra,  torby  szkolnej,  stroju  sportowego  na  zajęcia  wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres
(bluza  i  spodnie  sportowe),  obuwie  sportowe  (np.  trampki,  adidasy,  halówki)  oraz stroju  sportowego  na    pozaszkolne  zajęcia  sportowe  lub  inne  (np.  z  piłki  nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne),
- stroju niezbędnego na praktyki zawodowe,  mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
- komputera,  laptopa,  drukarki,  urządzenia  wielofunkcyjnego,  części  stanowiących składowe  komputera  jak:  monitor,  jednostka  centralna,  dysk  twardy,  płyta  główna, procesor,  zasilacz,  klawiatura,  mysz,  oprogramowania,    tuszy,  pendrive,  pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.
- zwrot  kosztów  korepetycji,  nauki  języków  obcych,  zajęć  komputerowych, informatycznych,  zajęć  dla  dyslektyków,  dysgrafików,  logopedycznych,  nauki  w
szkole  muzycznej,  ognisku  muzycznym,  zajęć  w  ramach  sekcji  i  kół  sportowych, artystycznych,  plastycznych,  wokalnych,  tanecznych,  korzystanie  z  basenu,  inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
- zakupu pomocy, stroju potrzebnego do udziału w zajęciach określonych powyżej,
- koszty  związane  z  pobieraniem  nauki  przez  uczniów  szkół  średnich  oraz  słuchaczy kolegiów  pracowników  służb  społecznych,  poza  miejscem  zamieszkania,  w szczególności:
- koszty zakwaterowania w internacie, bursie,
- koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu,

- koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,
- koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.
Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ  O STYPENDIUM  PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW
 
Wnioski i załączniki pobiera się:   
 - ze strony internetowej urzędu, zakładka oświata     

- w szkołach na terenie miasta Hajnówka, 

- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter), tel. (85) 682 29 94  lub 206 (II piętro) tel. (85) 682 24 88
 
Załączniki:
1.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2.  Klauzula RODO
3.  Oświadczenie 1
4.  Oświadczenie 2
 
                                                                                              

    Sylwia Koczuk
                                                                                                Urząd Miasta Hajnówka  
                                                                                              

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.