Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020  w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”

W ramach „Wyprawki szkolnej 2019 ” w roku szkolnym 2019/2020 dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit.a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, przysługuje uczniom:

 

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest

niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127

ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 148, 1078 i 1287) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. 1287), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1. branżowej szkoły I stopnia,

2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

3. klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

4. klasy I pięcioletniego technikum,

5. klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

6. szkoły specjalnej przysposabiających do pracy,

7. klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

8. klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

9. klasy I liceum sztuk plastycznych,

10. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

11. klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

12. klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczanych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287), przysługuje uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

- którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1. klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,

2. klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

 

Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługuje uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 –posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

1) klasy I branżowej szkoły I stopnia,

2) klasy I pięcioletniego technikum,

3) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum 4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Wniosek o „wyprawkę szkolną” mogą złożyć:

- rodzice ucznia (opiekunowie prawni), rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

- opiekunowie faktyczni, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

- pełnoletni uczniowie,

- nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

 

Wnioski składa się w terminie do dnia 13 września 2019r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynosi:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnospr. intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia

do 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnospr. intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnospr. ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształ. szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV–VI ogólnokszt. szkoły sztuk pięknych, klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

do 445 zł

Jak udokumentować zakup ?:

1. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach indywidualnych jest:

- imienna faktura VAT, rachunek (wystawione na ucznia lub rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego),

- paragon lub

- oświadczenie o zakupie podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku jeśli na potwierdzenie dokonania zakupu składane jest oświadczenie, musi ono zawierać informację, że wydatki za zakup podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych zostały rozliczone tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”.

2. Dowodem zakupu podręczników odpowiednio materiałów edukacyjnych przy zakupach dla grupy uczniów jest przedłożenie potwierdzenia zakupu, które zawiera:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwę i adres siedziby szkoły,

- klasę do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020,

- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

- kwotę zakupu,

- datę zakupu,

- podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Wydatki poniesione w ramach wyprawki, po złożeniu dowodów zakupu, zwracane będą:

- w kasie urzędu lub przelewem na konto wnioskodawcy, w przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Hajnówka.

Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1342) oraz Uchwały nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna".

 

Sylwia Koczuk

Urząd Miasta Hajnówka

 

 

 

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.