Rekrutacja do Żłobka

Rekrutacja do Żłobka

 

1. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się na podstawie rekrutacji przeprowadzanej przez Żłobek.

2. Nabór do Żłobka odbywa się w terminie od 1 do 31 marca każdego roku na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku.

3. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka", zwanych dalej „kartami", wypełnionych i złożonych przez rodziców tych dzieci.

4. Dyrektor Żłobka lub osoba przez niego upoważniona wydaje rodzicom karty oraz udziela wyczerpujących informacji dotyczących ich prawidłowego wypełnienia.

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

5.Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

6.W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku , pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma dziecko:

a) wychowywane samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do objęcia ich opieką w żłobku

c) jeżeli co najmniej u jednego z rodziców/opiekunów prawnych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

d) umieszczone w rodzinie zastępczej,

e) z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci),

f) posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka Samorządowego w Hajnówce lub Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.

3. Dzieci mieszkające na terenie innej gminy mogą być przyjęte do Żłobka w sytuacji, gdy po rekrutacji zasadniczej, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami i gmina ta zobowiązała się do pokrycia różnicy kosztów pomiędzy kosztami pobytu tych dzieci w Żłobku, a opłatami wnoszonymi przez rodziców dzieci.

4. W terminie do 30 kwietnia każdego roku Dyrektor Żłobka podaje do wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku oraz listę rezerwową obejmującą dzieci oczekujące na miejsce w Żłobku (jeżeli nie wszystkie dzieci, ubiegające się o przyjęcie, zostały przyjęte).

PLIK DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

Ewa Snarska
Dyrektor Żłobka Samorządowego w Hajnówce

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.