Rekrutacja do przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, na rok szkolny 2019/2020

I. Rekrutacja do przedszkoli

1. Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 trwa od 1 marca do 29 marca 2019 r. i odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Zarządzeniu Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/248/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych, na rok szkolny 2019/2020, przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko
do przedszkola, w pierwszej kolejności wpisują we wniosku nazwę/numer placówki najbardziej preferowanej (placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko). We wniosku można wpisać dodatkowo maksymalnie jeszcze dwie placówki „rezerwowe", do których chcieliby zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc.

4. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013 - 2016 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

5. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danej placówce.


Kryteria przyjęć do przedszkoli

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach miejskich przyjmuje się dzieci zamieszkałe w mieście Hajnówka.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów,

 • dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka – 15 punktów,

 • dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów,

 • przedszkole wskazane we wniosku jako najbardziej preferowane jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka – 10 punktów,

 • dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (w oświadczeniach zawarta jest klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2019 r.

do 29.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 17.05.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.04.2019 r.

31.05.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

od 19.04.2019 r.

do 26.04.2019 r.

od 03.06.2019 r.

do 07.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.04.2019 r.

18.06.2019 r.

 

Uwagi końcowe

 1. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.

 2. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

II. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2019/2020 będzie trwała od 1 marca do 22 marca 2019 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Zarządzeniu Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.

 5. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 6. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych można pobrać ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio w danej placówce.

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,

 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,

 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,

 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019 r.

do 22.03.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 31.05.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2019 r.

07.06.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 29.03.2019 r.

do 05.04.2019 r.

od 12.06.2019 r.

do 19.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04.2019 r.

do końca sierpnia 2019 r.

 

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.