Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

1. Adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 11 Listopada 24

17-200 Hajnówka

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Wymiar czasu pracy : pełny etat - w systemie zadaniowego czasu pracy

3. Liczba stanowisk pracy – 1

4. Umowa o pracę : przewidywany termin zatrudnienia - od 01.02.2017 r.

5. Warunki pracy:

praca w środowisku, na terenie miasta Hajnówka, w miejscu zamieszkania rodziny oraz wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w siedzibie Ośrodka.

6. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

 3. posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

  - Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608).

 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7. Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;

 2. równowaga emocjonalna;

 3. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,

 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 5. odporność na stres;

 6. odpowiedzialność

 7. asertywność;

 8. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 9. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

8. Główne obowiązki:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie miasta Hajnówka oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

9. Wymagane dokumenty :

 1. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór w załączniku.;

 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy,

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

 8. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 );

 10. wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

10. Informacje dodatkowe:

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo),

 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,

 • stanowisko asystenta rodziny należy do stanowisk pomocniczych i obsługi w rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ).

11. Miejsce i termin składania dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny 2017 r.” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka, pok. nr 1 lub przesyłać listownie na w/w adres w terminie do dnia 30.01.2017 r.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będą umieszczone na stronie: www.mops-hajnowka.pl i www.hajnowka.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. 11 Listopada 24.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się dnia 31.01.2017 r. od godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy od zakończenia naboru. Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Hajnówce

mgr Barbara Zdzisława Wasiluk

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.