Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Pracownika socjalnego

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

 

Pracownika socjalnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

do realizacji zadań wynikających z ustawy

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Liczba stanowisk – 1

Umowa na czas określony tj. od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie – zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. pracownikiem socjalnym może być osoba która:

  1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  a) pedagogika,

  b) pedagogika specjalna,

  c) politologia,

  d) polityka społeczna,

  e) psychologia

  f) socjologia,

  g) nauki o rodzinie

  4) lub osoba która spełnia wymagania określone w art 156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu :

  a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 162)

  b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)

  c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

  d) kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista;

 • umiejętność poprawnego formułowania pism i decyzji administracyjnych;

 • równowaga emocjonalna;

 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

 • zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

 • mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.

   

Główne obowiązki:

 • Udzielanie zainteresowanym pełnej informacji o przysługujących świadczeniach wychowawczych oraz zasadach ich przyznawania.

 • Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze składanych w wersji papierowej oraz za pomocą systemu teleinformatycznego poprzez pobieranie danych z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, przy użyciu systemów dziedzinowych (Emp@tia).

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych.

 • Uzyskiwanie właściwych informacji od instytucji i organów drogą elektroniczną, a w razie konieczności papierową.

 • Sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych.

 • Prowadzenie właściwych rejestrów oraz komputerowej ewidencji klientów.

 • Gromadzenie i przetwarzanie w zakresie określonym w ustawie o ochronie danych osobowych, danych wnioskodawców i członków rodzin.

 • Dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę klientów.

 • Przyjmowanie wszelkich interwencji i zgłoszeń dotyczących prawidłowości wykorzystywania przyznanych świadczeń.

 • Współpraca z instytucjami organizacjami pozarządowymi i innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka.

 • Inne zadania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej.

 

Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Ośrodka;

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • obsługa podstawowych urządzeń biurowych;

 • budynek parterowy częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd), stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

 

Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny;

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kopia dowodu osobistego,

 • dokumenty potwierdzające staż pracy - kopie świadectw pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwa skarbowe.

 • inne dokumenty: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.),

 • wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 18.03.2016 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm) oraz własnoręcznym podpisem.

Lista osób spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji ze wskazaniem jego terminu oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.mops-hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl, a także na tablicy informacyjnej przy ul. 11 Listopada 24.

 

PLIK DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Hajnówce

mgr Barbara Zdzisława Wasiluk

Hajnówka, dnia 08.03.2016 r.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.