OSiR ogłsza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  W HAJNÓWC OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. Ks Dziewiatowskiego 2 17-200 Hajnówka

 


Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu, umowa o pracę
Określenie stanowiska:
Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce.
Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,   uzupełniające   ekonomiczne   studia   magisterskie   lub   ekonomiczne   studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,
b) ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)   posiada   certyfikat   księgowy   uprawniający   do   usługowego   prowadzenia   ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2.Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub   państwa   członkowskiego   Europejskiego   Porozumienia   o   Wolnym   Handlu   (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,   przeciwko   działalności   instytucji   państwowych   oraz   samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu:
   - ustawy o finansach publicznych,
   - ustawy o rachunkowości,
   - prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),
   - prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
   - podstaw prawa zamówień publicznych,
b)   umiejętność   sporządzania   sprawozdawczości   finansowej,   budżetowej   oraz statystycznej,
c)   doświadczenie   w   prowadzeniu   księgowości   w   jednostkach   sektora   finansów publicznych,
d) znajomość programów finansowo - księgowych (Płatnik, Płace, Budżet),
e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
f) zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),
g)   predyspozycje   do   pracy   na   stanowisku   kierowniczym,   organizowania   pracy, współdziałania w grupie,
h)   komunikatywność,   konsekwencja   w   realizacji   zadań,   dokładność,   sumienność, odpowiedzialność,
i) znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)   prowadzenie   rachunkowości   Ośrodka   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   i zasadami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
d) sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,
e)   opracowanie   oraz   przestrzeganie   rocznego   harmonogramu   realizacji   dochodów i wydatków,
f) bieżący nadzór oraz analizą sytuacji finansowej Ośrodka,
g)   opracowanie   projektów   wewnętrznych   przepisów   dotyczących   prowadzenia rachunkowości,
h)   wykonywanie   innych,   nie   wymienionych   wyżej   zadań,   które   z   mocy   prawa   lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.Informacja o warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
Praca   Głównego   Księgowego   zaliczana   jest   do   prac   siedzących,   w   pomieszczeniu przeznaczonym dla działu  księgowości  Ośrodka. Kandydata musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.
Informacja   -   w   miesiącu   poprzedzającym   datę   publikacji   ogłoszenia   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku wynosił 9 %.
Wymagane dokumenty:
   - życiorys zawodowy,
   - list motywacyjny,
   - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   - kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
   - kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
  -   oświadczenie   kandydata   o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
  - oświadczenie   o  niekaralności   prawomocnym  wyrokiem  za   przestępstwo  przeciwko  mieniu,   przeciwko   obrotowi   gospodarczemu,   przeciwko   działalności   instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   - inne dokumenty, np. referencje,
    - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  składać  osobiście  w  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Hajnówce, pocztą  elektroniczną  na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji  Hajnówka  ul. Ks. Dziewiatowskiego 2,   17-200 Hajnówka  z  dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w terminie do do dnia 17 czerwca 2014 roku. do godz.15.30 (decyduje data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   www.osir.samorzad.pl   na  tablicy  ogłoszeń  w  Ośrodku  Sportu i  Rekreacji  w  Hajnówce,  na stronie internetowej www.osir.hajnowka.pl.


Mirosław Awksentiuk
        Dyrektor OSiR Hajnówka


Hajnówka, dnia 03 czerwca 2014 r.

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.