Nabór kandydatów na stanowisko: młodszy opiekun do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

młodszy opiekun
do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Adres Ośrodka:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 24
17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy – pełen wymiar
Liczba stanowisk – 1
Umowa na czas określony – od 01.03.2014 r. do 31.08.2014 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Warunki pracy:
praca w środowisku, na terenie miasta Hajnówka – w miejscu zamieszkania klienta.

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone usługi opiekuńcze
oraz półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji,
- innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:
- wysoka kultura osobista;
- równowaga emocjonalna;
- zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

Główne obowiązki:
I. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
1. Samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
2. Dbałość o higienę i wygląd,
3. Utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
4. Wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
5. Korzystanie z usług różnych instytucji,
II. Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
1. Pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
2. Ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
3. Doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
4. Kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
5. Współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
III. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
1. W uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
2. W wypełnieniu dokumentów urzędowych,
IV. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
1. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
2. Uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
3. Pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
4. Pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
6. Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
7. Pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
V. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopia dowodu osobistego,
- kopie świadectw pracy ,
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
- wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.
- kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego opiekuna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej" w terminie do dnia 20.02.2014 r.
Aplikacje, złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.mops-hajnowka.pl, www.hajnowka.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. 11 Listopada 24.
Tryb organizowania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce określa Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 06 stycznia 2009 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostępne do wglądu w administracji MOPS w Hajnówce, w pokoju nr 14.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hajnówce
mgr Barbara Zdzisława Wasiluk

PLIK DO POBRANIA:

kwestionariusz

Hajnówka, dnia 10.02.2014 r.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.