OGŁOSZENIE o naborze uczestników „STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza doktorantów (uczestników krajowych stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz osoby, których przewód doktorski został wszczęty na krajowej uczelni wyższej) do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego. Okres realizacji projektu: do 31 maja 2015r.

Działania projektu mają za cel rozwój bezpośredniej współpracy młodych naukowców z przedsiębiorcami działającymi na terenie województwa podlaskiego.

Stypendystami mogą być wyłącznie doktoranci, których prace doktorskie będą dotyczyły kierunków matematyczno-przyrodniczych i ścisłych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz.U. Nr 98, poz.895), uznanych za istotne z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego. Stypendia skierowane są do doktorantów zamieszkałych na terenie Województwa Podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/Stypendia+doktoranckie/

Projekt obejmuje wypłatę stypendiów (maksymalnie dla 140 osób/4400zł x 12 miesięcy), udział w szkoleniach i seminariach z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz współpracę z przedsiębiorcami
i jednostkami badawczo-wdrożeniowymi z województwa podlaskiego.

Stypendysta w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy stypendialnej zobowiązany jest do:

  • rzetelnej realizacji zadań zmierzających do napisania pracy doktorskiej i jej obrony prowadzenia pracy naukowo- badawczej związanej z pisaniem pracy doktorskiej,

  • przygotowania jednej publikacji naukowej w czasopismach z listy publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie otrzymywania Stypendium przedstawiając Komisji Stypendialnej potwierdzenie publikacji lub zaświadczenie przyjęcia publikacji do druku,

  • udziału w minimum 2 konferencjach lub sympozjach krajowych i 1 konferencji międzynarodowej związanych z tematyką pracy doktorskiej,

  • udziału w 2 seminariach i 7 szkoleniach przewidzianych w ramach realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

  • stypendysta zobowiązany jest także do zawarcia minimum 1 umowy lub listu intencyjnego o współpracy dotyczącej wdrażania rezultatów pracy doktorskiej z przedsiębiorstwem lub jednostką badawczo-rozwojową z województwa podlaskiego w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

Szkolenia będą obejmowały takie zagadnienia jak metody komercjalizacji wyników badań nauk., zasady zakładania i prowadzenia firm spin-out, ochronę własności intelektualnej i elementy prawa patentowego, weryfikację rynkową założeń biznesowych oraz wycenę przedsięwzięć na wczesnych etapach rozwoju, pozyskiwanie środków na działalność badawczo-rozwojową, negocjacje biznesowe, elementy procesu inwestycyjnego, budowanie wizerunku oraz marketing usług badawczych.

Szkolenia będą prowadzone w Białymstoku metodą warsztatową z wykorzystaniem nowoczesnych metod interaktywnych przez profesjonalnych trenerów, specjalizujących się w swoich dziedzinach i nauczaniu kadr z sektora B+R.

Seminaria

Stypendyści będą brali udział w seminariach/spotkaniach z przedsiębiorcami, żeby skonfrontować swoje działania naukowo-badawcze z potrzebami, oczekiwaniami i problemami podlaskich firm. Prace doktorskie powinny przynosić rozwiązania i efekty, które będą miały charakter wdrożeniowy, użyteczny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego województwa.

Elementy, które będą brane przy ocenie kandydatów:

a)Innowacyjny charakter badań prowadzonych w pracy doktorskiej,

b)Praktyczne możliwości wykorzystania wyników pracy doktorskiej, zgodnie z preferowanymi dziedzinami oraz zapotrzebowaniem w gospodarce regionu,

c)Zawartość w pracy innowacyjnych, możliwych do wdrożenia w nauce i w przemyśle rozwiązań o charakterze technicznym, organizacyjnym., społecznym czy instytucjonalnym,

d)Średnia ocen ze studiów magisterskich,

e) Zaawansowanie pracy doktorskiej,

f)Aktywność naukowa kandydata w okresie 5 lat poprzedzających ubieganie się o stypendia doktorskie (udział w sympozjach, konferencjach, zespołach badawczych, przedsięwzięciach związanych z realizacją projektów innowacyjnych,

g)Ocena kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozostałe wymagania

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 6 listopada 2013 r. do dnia 3 grudnia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”)
w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pokój 314A, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową (podpisy w wersji elektronicznej nie są wymagane). Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP pod nr telefonu: (85) 66 54 699, (85) 66 54 109, (85) 66 54 188 bądź (85) 66 54 171.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza doktorantów (uczestników krajowych stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz osoby, których przewód doktorski został wszczęty na krajowej uczelni wyższej) do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego. Okres realizacji projektu: do 31 maja 2015r.

Działania projektu mają za cel rozwój bezpośredniej współpracy młodych naukowców z przedsiębiorcami działającymi na terenie województwa podlaskiego.

Stypendystami mogą być wyłącznie doktoranci, których prace doktorskie będą dotyczyły kierunków matematyczno-przyrodniczych i ścisłych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz.U. Nr 98, poz.895), uznanych za istotne z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego. Stypendia skierowane są do doktorantów zamieszkałych na terenie Województwa Podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/Stypendia+doktoranckie/

Projekt obejmuje wypłatę stypendiów (maksymalnie dla 140 osób/4400zł x 12 miesięcy), udział w szkoleniach i seminariach z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz współpracę z przedsiębiorcami
i jednostkami badawczo-wdrożeniowymi z województwa podlaskiego.

Stypendysta w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy stypendialnej zobowiązany jest do:

  • rzetelnej realizacji zadań zmierzających do napisania pracy doktorskiej i jej obrony prowadzenia pracy naukowo- badawczej związanej z pisaniem pracy doktorskiej,

  • przygotowania jednej publikacji naukowej w czasopismach z listy publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie otrzymywania Stypendium przedstawiając Komisji Stypendialnej potwierdzenie publikacji lub zaświadczenie przyjęcia publikacji do druku,

  • udziału w minimum 2 konferencjach lub sympozjach krajowych i 1 konferencji międzynarodowej związanych z tematyką pracy doktorskiej,

  • udziału w 2 seminariach i 7 szkoleniach przewidzianych w ramach realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

  • stypendysta zobowiązany jest także do zawarcia minimum 1 umowy lub listu intencyjnego o współpracy dotyczącej wdrażania rezultatów pracy doktorskiej z przedsiębiorstwem lub jednostką badawczo-rozwojową z województwa podlaskiego w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

Szkolenia będą obejmowały takie zagadnienia jak metody komercjalizacji wyników badań nauk., zasady zakładania i prowadzenia firm spin-out, ochronę własności intelektualnej i elementy prawa patentowego, weryfikację rynkową założeń biznesowych oraz wycenę przedsięwzięć na wczesnych etapach rozwoju, pozyskiwanie środków na działalność badawczo-rozwojową, negocjacje biznesowe, elementy procesu inwestycyjnego, budowanie wizerunku oraz marketing usług badawczych.

Szkolenia będą prowadzone w Białymstoku metodą warsztatową z wykorzystaniem nowoczesnych metod interaktywnych przez profesjonalnych trenerów, specjalizujących się w swoich dziedzinach i nauczaniu kadr z sektora B+R.

Seminaria

Stypendyści będą brali udział w seminariach/spotkaniach z przedsiębiorcami, żeby skonfrontować swoje działania naukowo-badawcze z potrzebami, oczekiwaniami i problemami podlaskich firm. Prace doktorskie powinny przynosić rozwiązania i efekty, które będą miały charakter wdrożeniowy, użyteczny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego województwa.

Elementy, które będą brane przy ocenie kandydatów:

a)Innowacyjny charakter badań prowadzonych w pracy doktorskiej,

b)Praktyczne możliwości wykorzystania wyników pracy doktorskiej, zgodnie z preferowanymi dziedzinami oraz zapotrzebowaniem w gospodarce regionu,

c)Zawartość w pracy innowacyjnych, możliwych do wdrożenia w nauce i w przemyśle rozwiązań o charakterze technicznym, organizacyjnym., społecznym czy instytucjonalnym,

d)Średnia ocen ze studiów magisterskich,

e) Zaawansowanie pracy doktorskiej,

f)Aktywność naukowa kandydata w okresie 5 lat poprzedzających ubieganie się o stypendia doktorskie (udział w sympozjach, konferencjach, zespołach badawczych, przedsięwzięciach związanych z realizacją projektów innowacyjnych,

g)Ocena kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Pozostałe wymagania

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 6 listopada 2013 r. do dnia 3 grudnia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”)
w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pokój 314A, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową (podpisy w wersji elektronicznej nie są wymagane). Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP pod nr telefonu: (85) 66 54 699, (85) 66 54 109, (85) 66 54 188 bądź (85) 66 54 171.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
budżetu państwa i budżetu Województwa Podlaskiego

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.