OGŁOSZENIE o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

PO.1110.6.2013.MS

OGŁOSZENIE

o naborze do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby.

 1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby – 2 osoby.

 2. Stanowisko: stażysta, docelowo operator sprzętu specjalnego.

 3. Rozkład czasu służby: 24 godziny wykonywania zadań służbowych/48 godzin czasu wolnego.

 4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
  ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka.

Na podstawie art. 28 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) kandydat do służby musi spełniać następujące warunki:

Wymagania obowiązkowe wynikające z ustawy:

 • posiadać obywatelstwo polskie,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać wykształcenie co najmniej średnie,

 • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, potwierdzoną po przeprowadzonym

postępowaniu kwalifikacyjnym przez właściwą WKL MSW,

 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo zwolnienie od obowiązku służby wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową).

Uprawnienia specjalistyczne wymagane na stanowisku:

 • posiadanie prawa jazdy kat. C (nie będą uwzględniane żadne zaświadczenia o terminie egzaminu,

uczestnictwie w kursie, itp.),

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia przydatne w Państwowej Straży Pożarnej,

 • zameldowanie n terenie powiatu hajnowskiego.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter otwarty i jawny. Komisja bierze pod uwagę
i dopuszcza do kolejnych etapów tylko te osoby, które złożyły komplet wymaganych bezwzględnie dokumentów. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczone będą osoby, które uzyskają zaliczenie z etapu „Ocena sprawności fizycznej”.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • termin: od dnia 17 września 2013r. do dnia 30 września 2013r.,

 • sposób składania dokumentów: w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce,
  ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, numerem telefonu kandydata oraz ilością załączników (poza podaniem) z dopiskiem „ Nabór do służby w KP PSP w Hajnówce”.

Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinien w terminie od dnia 17 września 2013 r. do dnia 30 września włącznie 2013 r. (włącznie) do Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie (list motywacyjny) z własnoręcznym podpisem, adresem i numerem telefonu kontaktowego,

 2. życiorys – pisany odręcznie z własnoręcznym podpisem,

 3. kserokopię dowodu osobistego,

 4. kserokopię prawa jazdy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (mimo załączenia kopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej wymagane jest złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej),

 6. kserokopie stron książeczki wojskowej z danymi personalnymi, kategorią zdrowia i zapisem co do stosunku do służby wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

 7. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, uprawnień i szkoleń,

 8. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolnościowej i teście sprawności fizycznej,

 9. podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

 10. odpisane własnoręcznie oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej danej jednostki i w jej siedzibie,

 11. podpisane własnoręcznie oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 12. podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wzory oświadczeń dostępne będą na stronie internetowej KP PSP w Hajnówce:

www.hajnowka.straz.bialystok.pl

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów oraz niezłożenie dokumentów w terminie (liczy się data wpływu dokumentów do jednostki) dyskwalifikuje kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów:

 1. Weryfikacja dokumentów oraz określenie ilości punktów za posiadane uprawnienia i specjalności.

 2. Ocena sprawności fizycznej.

 3. Pisemny test wiedzy, składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej.

 4. Rozmowa Kwalifikacyjna, w trakcie której ocenie podlega m.in. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, społeczna postawa wobec ludzi.

I etap

Ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów

Etap składa się z:

a) Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie,

b) Oceny dokumentów, dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz określenia związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia – maksymalnie 60 pkt.

 

1.

wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy

-

15 pkt.

2.

wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski)

-

20 pkt.

3.

wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa

-

25 pkt.

4.

wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa

-

30 pkt.

5.

wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP

-

10 pkt.

6.

wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP + RT

-

15 pkt.

7.

wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP + KPP + RT + RW

-

20 pkt.

8.

wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP

-

15 pkt.

9.

uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. ze zm.)

-

15 pkt.

10.

prawo jazdy kat. C lub CE

-

10 pkt.

11.

prawo jazdy kat. CE i DE

-

15 pkt.

12.

inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku (maksymalnie 15 punktów)

 

 • uprawnienia KPP zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2007r. Nr 60, poz.408)

-

5 pkt.

 

 • uprawnienia ratownika wodnego

-

3 pkt.

 

 • Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej

-

3 pkt.

 

 • uprawnienia UDT:

 

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do napełnianie zbiorników przenośnych gazami sprężonymi(powietrze)

-

3 pkt.

 

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne – samojezdne

-

3 pkt.

 

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome

-

3 pkt.

 

 • uprawnienia SEP dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, agregatów prądotwórczych

-

3 pkt.

 

 • uprawnienia operatora spalinowych pilarek łańcuchowych

-

3 pkt.

 

 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu pojazdami samochodowymi kategorii C, udokumentowane świadectwem pracy (minimum 2 lata stażu)

-

3 pkt.

13.

zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej, na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

-

15 pkt.

 

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

 • Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.

 • Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione
  w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów, to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

SP – szkolenie podstawowe ratowników OSP,

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz

ratownictwa na wodach,

UDT – Urząd Dozoru Technicznego,

SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Uwaga!

Ten etap postępowania kończy się oceną kandydata do służby i rozstrzygnięciem o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. Wykaz osób dopuszczonych do kolejnego etapu, tj. ocena sprawności fizycznej, w tym termin i miejsce ich przeprowadzenia podane zostaną w dniu 01 października 2013 r. do godz. 15:30 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy: www.hajnowka.straz.bialystok.pl.

II etap

Ocena sprawności fizycznej obejmuje:

 • próbę wydolnościową – wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej,

 • test sprawności fizycznej,

 • próbę wysokościową,

 • sprawdzian z umiejętności pływania,

Zakwalifikowani kandydaci powinni stawić się z dowodem osobistym oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, dopuszczającym kandydata do udziału w próbie wydolnościowej, teście sprawności fizycznej oraz ewentualnie próbie wysokościowej i sprawdzianie z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w stroju sportowym, w obuwiu bez kolców.

Sprawdzian z umiejętności pływania przeprowadza się w stroju kąpielowym (kąpielówki, czepek nie jest obowiązkowy) - bez przyrządów pomocniczych. Dopuszcza się używanie okularów pływackich.

W etapie postępowania, w którym ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby, ocena ta składa się
z próby wydolnościowej i testów sprawności fizycznej. Odbywa się on w sposób i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.10.2005r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2005r. Nr 261, poz. 2191)
z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn.

Uwaga:

 1. Przy ocenie prób w ramach testu sprawności fizycznej nie przyznaje się punktów preferencyjnych za wiek ujęty w w/w rozporządzeniu.

 2. Próbę wydolnościową i test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczone przy uzyskaniu oceny co najmniej „Dobry”.

 3. Próbę wysokościową i sprawdzian z umiejętności pływania ocenia się dychotomicznie „zaliczony / niezaliczony”.

 4. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest przystąpienie kandydata do każdej z konkurencji i jej zaliczenie. Niezaliczenie jednej z konkurencji będzie eliminować kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard step - up test”):

 

Wyposażenie:

1. stopień o wysokości 40 cm,

2. stoper,

3. metronom.

 

Wykonanie próby:

1. badanie przeprowadza się w stroju sportowym,

2. metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę,

3. czas trwania pełnego ćwiczenia : - 5 minut.

 

Przed przystąpieniem do próby, ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) ćwiczący stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi
2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od
4 min, które przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata:

 

czas pracy w [s] x 100

FI = -------------------------------------

2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia; kandydatom tym oblicza się wskaźnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej :

Wskaźnik wydolności

Wynik - ocena

50-55

Słaby

56-64

Dostateczny

65-79

Przeciętny

80-89

Dobry

90 i powyżej

Bardzo dobry

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie co najmniej oceny „DOBRY” (wskaźnik wydolności 80-89).

 1. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji sprawnościowych. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych. Zalicza się wynik korzystniejszy.

1. Bieg na 50 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

2. Bieg na 1000 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety.

3. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane
i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty przypisane do konkretnego wyniku, a ocenę stanowi średnia arytmetyczna z trzech konkurencji.

Tabela oceny sprawdzianu fizycznego

 

Średnia arytmetyczna

uzyskanych punktów z prób

Ocena

cyfrowo

słownie

poniżej 45 pkt.

1

niedostateczna

46-50 pkt.

2

słaba

51-55 pkt.

3

dostateczna

56-60 pkt.

4

dobra

61-65 pkt.

5

bardzo dobra

powyżej 65 pkt.

6

wybitna

III. Próba wysokościowa

Polega na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy pełnej asekuracji) nachylonej pod kątem 75° - na wysokość 20 m.

Niezaliczenie próby wejścia na drabinę mechaniczną jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata
z postępowania kwalifikacyjnego.

IV. Sprawdzian z umiejętności pływania

Sprawdzian z umiejętności pływania polega na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 minuty 30 sekund.

Niezaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY”.

Wyniki z oceny sprawności fizycznej wraz z informacją o zakwalifikowaniu do III etapu postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Hajnówce.

III etap

Etap składa się z pisemnego testu wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne, zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut. Pomimo 4 wariantów odpowiedzi na każde pytanie, poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe nie przyznaje się punktu.

Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

- korzysta z pomocy innych osób,

- posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych,

- zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia z pisemnego testu wiedzy wynosi 20.

W przypadku wykluczenia z udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów z testu wiedzy.

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

IV etap

Rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie z Komisją Kwalifikacyjną, w trakcie której ocenie podlegać będą w szczególności:

 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

 • społeczna postawa wobec ludzi,

 • spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym: umiejętności zawodowe, wykorzystanie swoich umiejętności, inicjatywa, planowanie i organizowanie pracy, umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, motywacja i kreatywność, dyspozycyjność, zdolność zachowania równowagi w trudnych sytuacjach, przestrzeganie etyki zawodowej i kultura osobista, zdyscyplinowanie, sprawność fizyczna.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w trakcie rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną - 30.

Liczbę przyznanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, na badania do właściwej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW, w celu dokonania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych Komendy Powiatowej PSP
w Hajnówce.

Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do KAŻDEGO Z ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty. Brak dokumentu uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy: www.hajnowka.straz.bialystok.pl

Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Bezpośrednio w siedzibie KP PSP w Hajnówce kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.

Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Dokumenty dotyczące kandydata , który zostanie wyłoniony w postępowaniu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów będzie można odebrać osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w KP PSP w Hajnówce, Komendant Powiatowy może podjąć decyzję o skierowaniu na badania kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu (85) 6829596.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załączniki.zip

bryg. Piotr Rybak

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.