Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce to największa powiatowa placówka medyczna w regionie. Jednak, podobnie jak większość szpitali w Polsce, zmaga się z brakiem personelu medycznego. Dlatego też na wniosek dyrektora szpitala, Pana Grzegorza Tomaszuka, władze samorządowe podjęły decyzję o przyznaniu stypendium w maksymalnej wysokości 800 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana pod warunkiem, że dana osoba zobowiąże się do pracy w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Hajnowski jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium zamieszczone zostanie na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej starostwa oraz na stronie internetowej SP ZOZ w Hajnówce. Wniosek w sprawie przyznania stypendium składać będzie można w Starostwie Powiatowym w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, w terminie do 31 października każdego roku.

źródło: http://spzoz.hajnowka.pl