Nabór na stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej

w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

Stanowisko pracy: Główna księgowa

Miejsce pracy:Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce ul. Warszawska 2 17-200 Hajnówka

Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Liczba stanowisk – 1

1.Wymagania niezbędne:

● wykształcenie wyższe: ekonomiczne, finanse, rachunkowość, zarządzanie;

● praca na stanowisku księgowej co najmniej 5 lat;

● korzystanie z pełni praw publicznych;

● pełna zdolność do czynności prawnych;

●niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;

● dobra znajomość prawa z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatków, samorządu terytorialnego;

● znajomość obsługi komputera (pakiet Office, znajomość programów finansowo-księgowych:Płatnik, Budżet, QOLA- płace,SIO, GUS, PKO Biznes, PFRON, );

● na w/w stanowisko pracy poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się także inni obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2.Wymagania dodatkowe:

● wysoka kultura osobista;

● równowaga emocjonalna;

● umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

● zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;

● nieposzlakowana opinia;

● dyspozycyjność;

● sumienność, rzetelność, odpowiedzialność;

● doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;

3.Główne obowiązki:

● obsługa finansowo-księgowa przedszkola;

●prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z przepisami;

● przygotowywanie danych i sporządzanie planów finansowo-budżetowych;

● opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki;

● przestrzeganie dyscypliny budżetowej i płac;

● sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;

● sporządzanie list płac dla pracowników przedszkola;

● prowadzenie dokumentacji związanej z żywieniem;

●rozliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń;

●prowadzenie i rozliczanie ZFŚS;

●rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;

●należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych;

● wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych,wydanych przez dyrektora przedszkola, należą do kompetencji głównej księgowej,

4. Wymagane dokumenty:

● list motywacyjny;

● CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

● kwestionariusz osobowy;

● kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość;

● kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

● kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem);

● oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

● oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwo skarbowe;

● wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce w dni robocze w godz. 8.00-15.00 lub pocztą na adres:Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka, z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównej Księgowej" w terminie do dnia 09.11.2018r. (decyduje data wpływu do przedszkola).

Dokumenty, które wpłyną do Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.hajnowka.pl i www.przedszkole2.fc.pl oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka przy ul. Warszawskiej 2.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów przechowywane będą u Dyrektora przedszkola przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole nie odsyła dokumentów. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Hajnówka, dnia 29.10.2018r.

mgr Iwona Raszkiewicz

Dyrektor Przedszkola nr 2

im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
w Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka ul. Warszawska 2, 17-200 Hajnówka.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka z siedzibą w Hajnówce (17-200) przy ul. Warszawskiej 2, zwana dalej „Przedszkole nr 2." lub „Administratorem".

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PGZ S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w Przedszkolu nr 2 zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.