II Nabór na stanowisko KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH

NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH II

OFERTA PRACY
DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HAJNÓWCE
ZATRUDNI
KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH


Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka
Wymiar czasu pracy:
pełen etat, umowa o pracę
Określenie stanowiska:
KONSERWATOR URZĄDZEŃ SPORTOWYCH w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce.

Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne,
b) minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami,
c) umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
d) prawo jazdy kategorii B,
e) posiadanie uprawnień E 1 do obsługi i konserwacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV,
f) dyspozycyjność i samodzielność,
g)nieposzlakowana opinia.

Wymagania formalne:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu pielęgnacji sportowych nawierzchni sztucznych i naturalnych,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych,
c) znajomość pakietu MS Office,
d) prawo jazdy kategorii T,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sprawność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) utrzymanie urządzeń i instalacji Ośrodka we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
b) konserwacja instalacji technicznych technologii basenowej,
c) konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych,
d) wykonywanie drobnych prac malarskich, murarskich, stolarskich i ślusarskich,
e) udział w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (obsługa pod względem technicznym),
f) konserwacja nawierzchni zielonych (koszenie, nawożenie),
g) bieżące utrzymanie czystości i funkcjonalności terenów Ośrodka,
h) wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:
- życiorys zawodowy,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
- kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dokumenty, np. referencje,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ofertą dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy na stanowisko Konserwatora urządzeń sportowych” w terminie do dnia 12 lipca 2018 roku do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.osir.samorzad.pl/, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na stronie internetowej www.hajnowka.pl.

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

Hajnówka, dnia 20 czerwca 2018 r.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.