Otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Załącznik do Zarządzenia
Nr 1/2018 Dyrektora MOPS
w Hajnówce z dnia 13 kwietnia 2018 r.
 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE

OGŁASZA

otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe – prawo, administracja
 • udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach pomocy społecznej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Dyrektora MOPS,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej i samorządu gminnego
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień należących do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o pomocy społecznej, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz KPA i Kodeksu pracy,
 • predyspozycje do kierowania zespołem pracowników,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na sytuacje stresowe,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 • preferowane kierunki wykształcenia: prawo, administracja, polityka społeczna,
 • znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Zastępstwo Dyrektora podczas jego nieobecności w pełnym zakresie realizowanych przez niego zadań i kompetencji, w tym reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
 • Nadzór, kontrola i odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych i Usług Opiekuńczych.
 • Dokonywanie podziału zadań pomiędzy bezpośrednio podległych pracowników, jak również inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych.
 • Ocena lokalnych problemów społecznych i przedstawianie propozycji ich rozwiązań.
 • Przygotowywanie propozycji/projektów programów realizacji i rozwoju zadań Ośrodka, w tym z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, głównie ze środków unijnych.
 • Nadzór i koordynacja działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup, środowisk społecznych.
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 • Planowanie i inspirowanie zadań w zakresie profilaktyki patologii społecznych, uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
 • Nadzór nad porządkiem i dyscypliną pracy w Ośrodku.Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora MOPS.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca wykonywana w jednozmianowym systemie czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu, w równoważnym systemie czasu pracy,
 • praca biurowa, w tym obsługa interesantów, na stanowisku wymagającym szczególnej kompetencji i koncentracji,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca zarówno samodzielna, jak i wymagająca współpracy z osobami trzecimi i instytucjami.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys (CV),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe oraz ewentualnie dodatkowe kwalifikacje,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z pełni praw publicznych i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 168 ze zm.),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

7. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce",

w Sekretariacie MOPS Hajnówka lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11-go Listopada 24, 17 – 200 Hajnówka,

w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godziny 1200.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Etapy naboru i terminy opublikowania wyników:

Proces naboru obejmuje dwa etapy:

1) ocenę formalną złożonych dokumentów

2) rozmowę kwalifikacyjną.

Pierwszy etap naboru zostanie przeprowadzony w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Drugi etap naboru zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2018 r.

O dokładnym miejscu i godzinie II etapu naboru kandydaci spełniający warunki formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie, informacja taka zostanie również umieszczona oraz opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce www.mops-hajnowka.pl  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl

Informacja o końcowym wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce mops-hajnowka.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl

Hajnówka, dnia 13-04-2018 r.

Dyrektor MOPS w Hajnówce

Barbara Zdzisława Wasiluk

PLIKI DO POBRANIA:

1. Zarządzenie nr 1
2. OŚWIADCZENIE
3. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.